Witamy

INFORMACJA

 

W dniu 14.08.2020r. wszystkie placówki PSONI Koło w Mielcu będą zamknięte- dzień ten został ustalony dniem wolnym od pracy za święto w dniu 15.08.2020r., które przypada w sobotę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UWAGA

/aktualizacja z dnia 15 maja 2020r./

W związku z rosnącą ilością osób zakażonych w Polsce zawiesiliśmy funkcjonowanie naszych placówek:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy "Nasz Drugi Dom" do 24.05.2020r.

 1. Ośrodek Rehbilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy od 24.05.2020r.

 2. NPT "Wesoły Balonik" do 24.05.2020r.

W związku z powyższym na terenie naszych placówek obowiązuje

ZAKAZ WSTĘPU OSOBOM, KTÓRYCH OBECNOŚĆ NIE JEST KONIECZNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI!

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową:

Sekretariar: 175837417, sekretaria.orew@psouu.org.pl, awilk.mielec@psouu.org.pl

BOP: 607807201, bop.mielec@psoni.org.pl

OREW: 602669089, orew.mielec@psouu.org.pl

NSPWWR: 512056045, mielecjezyk@onet.pl

OWI: 606852865, owi.mielec@psoni.org.pl

DDW: 609041980, bop.mielec@psoni.org.pl

NPT "Wesoły Balonik": 668482667, wesolybalonik@onet.pl

ŚDS "Nasz Drugi Dom": 791861591, sds.mielec@psoni.org.pl

 

BARDZO PROSIMY WSZYSTKICH O STOSOWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CELU UNIKNIĘCIA ZARAŻENIA.

 ZATRUDNIMY PSYCHOLOGA

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu poszukuje psychologa (kod zawodu 263401).
Wymagania: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, odpowiednie kursy i szkolenia w zakresie pracy z dziećmi o zaburzeniach rozwoju i jego rodziną. Praca na 1/2 etatu w Ośrodku Wczesnej Interwencji w miejscowości Wola Pławska. Do obowiązków będzie należeć: organizowanie i prowadzenie pracy psychologicznej, rozpoznanie i diagnoza dzieci pod względem rodzaju i stopnia występujących zaburzeń, ich stanu zdrowia, warunków domowych, zainteresowań i możliwości. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
Zapraszamy do kontaktu. tel. 607807201, e-mail: bop.mielec@psoni.org.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul. Wojsławska 278, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul. Wojsławska 278, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"

 


ZATRUDNIMY PSYCHOLOGA

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu poszukuje psychologa (kod zawodu 263401).
Wymagania: ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym ze sprzężeniami.
Zakres obowiązków: diagnoza uczestników, prowadzenie terapii indywidualnej i/lub grupowej z dorosłymi głęboko i wielorako niepełnosprawnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielcu. Prowadzenie dokumentacji wymaganej w placówce.
Zapraszamy do kontaktu. tel. 607807201, e-mail: bop.mielec@psoni.org.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul. Wojsławska 278, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z siedzibą w Mielcu, ul. Wojsławska 278, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"


KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Mielcu

Wojsławska 278 39-300  Mielec

Dane kontaktowe IOD:

Ewa Kozioł-Zielińska, bop.mielec@psoni.org.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 713)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zarząd Główny PSONI oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
 • Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celu dla ja­kie­go zo­sta­ły ze­bra­ne oraz zgod­nie z ter­mi­na­mi ar­chi­wi­za­cji okre­ślo­ny­mi przez usta­wy kom­pe­ten­cyj­ne

Ma Pana/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań statutowych PSONI Koło w Mielcu.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Wesoły Balonik" 

 

1 września 2019 roku uruchomiliśmy NPT.

Wesoły Balonik jest niepublicznym przedszkolem specjalnym przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-9 lat z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

Zapraszamy!!! 

 


 

czytaj więcej

Pomóż nam pomagać - Oddaj swój 1% podatku na działalność PSONI Koło w Mielcu

 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe PSONI Koło w Mielcu. Staramy się naszą pracą, zaangażowaniem i nowymi inicjatywami coraz skuteczniej wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny. Za udzieloną nam pomoc z całego serca dziękujemy!

Zarząd, dyrektorzy, pracownicy i wychowankowie placówek PSONI Koło w Mielcu

Numer KRS 0000232950

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420