img
img
img

Witamy


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Razem łatwiej" organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny został rozstrzygnięty! smiley
 
Konkurs został ogłoszony w związku ze zbliżającym się Dniem Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem  było uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest współpraca i wzajemne poszanowanie. Razem łatwiej pokonywać trudności i żyć z uśmiechem na twarzy. 
W  nadesłanych pracach dało się zauważyć , że uczestnicy rozumieją ideę Dnia Godności.
Łącznie do Komisji Konkursowej wpłynęło 85 prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami. 
Po długich naradach, w wyniku wnikliwej oceny nadesłanych prac Komisja  postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników konkursu:
 
Uczniowie klas 0 – IV szkół podstawowych
1. Zielińska Anna   kl. II, Szkoła Podstawowa w Chrząstowie   
2. Pycik Julia  Społeczne Przedszkole „Promyczek” w Złotnikach
3. Zych  Adrianna  kl. Ib Szkoła Podstawowa w Borowej                                                                                                                                         
 
Uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych
 
1. Stefanowicz Norbert kl. VI a, Szkoła Podstawowa w Borowej 
2. Harpula Oliwia    kl. VII, Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym
3. Radek Paweł     kl. VI, Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym
 
Uczniowie szkół ponadpodstawowych                                                                                                                          
1. Wilk Patrycja    kl. II BN, V Liceum Ogólnokształcące
2. Miąso Dawid     kl. I AZ , Zespół Szkół Technicznych
 
Uczniowie szkół i placówek specjalnych (ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze itp.)
 
1. Mieszkowski Krzysztof    kl. II Szkoła Przysposabiająca do Pracy PZPSW
2. Kokoszka Amelia   kl. II Szkoła Przysposabiająca do Pracy PZPSW
3. Augustyn Sławomir   Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Mielcu
 
Podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych (Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty  Terapii Zajęciowej itp.)
 
1. Zięba Anna Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Mielcu
2. Koń Jacek Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Mielcu
3. Mroczek Janusz Środowiskowy Dom Samopomocy PSONI Koło w Mielcu
 
Zwycięzcom  serdecznie gratulujemy i  zachęcamy do brania udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez PSONI Koło w Mielcu. 
Nagrodzone prace można obejrzeć w galerii na naszym profilu FB.
W najbliższym czasie skontaktujemy się z laureatami w celu przekazania nagród.

 Regulamin konkursu

 


 


 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/3/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły: 

http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-roku-2021-psoni/3/zp/2020.htm

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/27053

 

Zapraszamy do składania ofert!


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/2/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły:

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26943

http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-roku-2021/informacja-o-uniewaznieniu.html 

 


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/2/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły: http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-roku-2021.html 

 

Zapraszamy do składania ofert!

 


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/1/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły:

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26773   

http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-sds-w-roku-2021/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/1/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły: https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26773 

 

Zapraszamy do składania ofert!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Mielcu

Wojsławska 278 39-300  Mielec

Dane kontaktowe IOD:

Ewa Kozioł-Zielińska, bop.mielec@psoni.org.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Ustawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 713)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zarząd Główny PSONI oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  • Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
  • Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celu dla ja­kie­go zo­sta­ły ze­bra­ne oraz zgod­nie z ter­mi­na­mi ar­chi­wi­za­cji okre­ślo­ny­mi przez usta­wy kom­pe­ten­cyj­ne

Ma Pana/Pani prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań statutowych PSONI Koło w Mielcu.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Wesoły Balonik" 

 

1 września 2019 roku uruchomiliśmy NPT.

Wesoły Balonik jest niepublicznym przedszkolem specjalnym przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-9 lat z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

Zapraszamy!!! 

 


 

czytaj więcej

Pomóż nam pomagać - Oddaj swój 1% podatku na działalność PSONI Koło w Mielcu

 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe PSONI Koło w Mielcu. Staramy się naszą pracą, zaangażowaniem i nowymi inicjatywami coraz skuteczniej wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny. Za udzieloną nam pomoc z całego serca dziękujemy!

Zarząd, dyrektorzy, pracownicy i wychowankowie placówek PSONI Koło w Mielcu

Numer KRS 0000232950

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420