img
img
img

Witamy


AKTUALIZACJA REGULAMINU KONKURSU!!!

W związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią, wprowadzamy zmiany w regulaminie konkursu: pracę można zgłaszać drogą mailową - również indywidualnie. Szczegóły w zaktualizowanym regulaminie.

 

Konkurs plastyczny

„Razem łatwiej”

ogłoszony w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Coroczną  już tradycją Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu stał się organizowany na przełomie maja i czerwca Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Celem Dnia Godności jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Dzień Godności przypada w maju, a właśnie 5 maja w całej Europie obchodzony jest także dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest uświadomienie społeczeństwu jak ważna jest współpraca i wzajemne poszanowanie. Razem łatwiej pokonywać trudności i żyć z uśmiechem na twarzy.

 

 1. Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych oraz placówek dla osób niepełnosprawnych.
 2. Organizatorem oraz odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu, ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec.
 3. Uczestnicy konkursu:
  1. uczniowie klas 0 – IV szkół podstawowych,
  2. uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych,
  3. uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  4. uczniowie szkół i placówek specjalnych (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze),
  5. podopieczni placówek dla osób niepełnosprawnych (środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej).
 4. Konkurs trwa od 17 marca 2021r. do 23 kwietnia 2021r.

Szczegóły i wymagane dokumenty w regulaminie. /aktualizacja z dnia 09.04.2021r./

Zachęcamy do udziału!

 


 


 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/3/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły: 

http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-roku-2021-psoni/3/zp/2020.htm

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/27053

 

Zapraszamy do składania ofert!


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/2/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły:

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26943

http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-roku-2021/informacja-o-uniewaznieniu.html 

 


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/2/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły: http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-roku-2021.html 

 

Zapraszamy do składania ofert!

 


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/1/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły:

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26773   

http://psouu.mielec.pl/?psouu/polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/przetargi/przewoz-osob-do-sds-w-roku-2021/informacja-o-uniewaznieniu-postepowania.html


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/1/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Szczegóły: https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26773 

 

Zapraszamy do składania ofert!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Mielcu

Wojsławska 278 39-300  Mielec

Dane kontaktowe IOD:

Ewa Kozioł-Zielińska, bop.mielec@psoni.org.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Ustawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 713)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zarząd Główny PSONI oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
 • Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celu dla ja­kie­go zo­sta­ły ze­bra­ne oraz zgod­nie z ter­mi­na­mi ar­chi­wi­za­cji okre­ślo­ny­mi przez usta­wy kom­pe­ten­cyj­ne

Ma Pana/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań statutowych PSONI Koło w Mielcu.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu 

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Wesoły Balonik" 

 

1 września 2019 roku uruchomiliśmy NPT.

Wesoły Balonik jest niepublicznym przedszkolem specjalnym przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-9 lat z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

Zapraszamy!!! 

 


 

czytaj więcej

Pomóż nam pomagać - Oddaj swój 1% podatku na działalność PSONI Koło w Mielcu

 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na cele statutowe PSONI Koło w Mielcu. Staramy się naszą pracą, zaangażowaniem i nowymi inicjatywami coraz skuteczniej wspierać osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich rodziny. Za udzieloną nam pomoc z całego serca dziękujemy!

Zarząd, dyrektorzy, pracownicy i wychowankowie placówek PSONI Koło w Mielcu

Numer KRS 0000232950

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420