RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Mielcu

Wojsławska 278 39-300  Mielec

Dane kontaktowe IOD:

Ewa Kozioł-Zielińska

bop.mielec@psoni.org.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

Realizacji zadań statutowych wynikających z przepisów prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o      ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Ustawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz. 713)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Zarząd Główny PSONI oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  • Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
  • Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

dane będą przechowywane przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celu dla ja­kie­go zo­sta­ły ze­bra­ne oraz zgod­nie z ter­mi­na­mi ar­chi­wi­za­cji okre­ślo­ny­mi przez usta­wy kom­pe­ten­cyj­ne

Ma Pana/Pani prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań statutowych PSONI.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu


 


Klauzula Informacyjna_współpraca_kontakty zewnętrzne


Klauzula informacyjna_pracownicy


Klauzula informacyjna_monitoring


Klauzula informacyjna_umowy cywilno-prawne


Klauzula informacyjna_NSPWWR


Klauzula informacyjna_OWI


Klauzula informacyjna_ŚDS


Klauzula informacyjna_Przedszkole


Klauzula informacyjna_OREW


 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420