Nowości

2016-03-01

Gazetka nr 11

Gazetka nr 11

2016-01-12

Gazetka nr 10

Gazetka nr 10

2015-05-08

Gazetka nr 9

Gazetka nr 9

2015-01-20

Gazetka nr 8

Gazetka nr 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-10-30

Gazetka nr 7

Gazetka nr 7

 

 

 

2014-06-09

Gazetka nr 6

Gazetka nr 6

2014-02-05

Gazetka nr 5

Gazetka nr 5

2013-12-03

Statuetki „Niepokonany”

Statuetki „Niepokonany”

 

Dyrektor OREW oraz Zarząd PSOUU Koło w Mielcu postanowili  wyróżnić osoby, które w sposób szczególny działają na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym celu powołano Kapitułę wyróżnienia  „Niepokonany”.

Podczas uroczystej Gali z okazji 20-lecia OREW i PSOUU koło w Mielcu pierwsze w historii statuetki otrzymali Joanna Skopińska i Jan Bury.

Statuetka „Niepokonany”  to symbol wytrwałości. Symbolizuje nie tylko osoby niepełnosprawne,  które na co dzień zmagają się z własnymi ograniczeniami, ale również tych, którzy nie ustają w działaniach podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Statuetkę o wykonał mielecki artysta Pan Stanisław Szęszoł. Projekt statuetki zainspirowany został logo PSOUU.

Wyróżnienie to będzie przyznawane osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

W roku 2015 podczas happeningu zorganizowanego w ramach Obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościa Intelektualną statuetke "Niepokonany" otrzymała wieloletnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Barbara Wdowiarz. 

 

W roku 2016 podczas uroczystości z okazji  Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnoscią Intelektualną wręczono statuetkę “Niepokonany” dyrektorowi Samorządowego Centrum Kultury panu Jackowi Tejchmie, który od lat wspiera Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Mielcu.

2013-11-25

Gazetka nr 4

Gazetka nr 4

2013-11-12

Dodatek Specjalny

Dodatek Specjalny

2013-11-08

Gazetka nr 3

Gazetka nr 3

2013-07-10

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

UCHWAŁA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 sierpnia 1997 r.

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

 

 

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do:

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym,

2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację społeczną,

4. nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,

5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,

6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych,

7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji międzyludzkiej,

9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,

10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowań i potrzeb.

 

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2013-07-01

Gazetka nr 2

Gazetka nr 2

2013-02-27

Gazetka nr 1

Gazetka nr 1

                 

 

Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

Prawa dziecka spisane zostały w Konwencji o Prawach Dziecka, która . przyjęta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a ratyfikowana w Polsce  7 czerwca 1991 r. z pewnymi zastrzeżeniami oraz własną interpretacją niektórych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta Praw Dziecka

 

 • Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

 • Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

 • Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

 • Mam prawo oczekiwać szacunku.

 • Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.

 • Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

 • Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.

 • Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.

 • Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.

 • Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

 • Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.

 • Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.

 • Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.

 • Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

 • Mam prawo do wygrywania.

 • Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.

 • Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

 • Mam prawo do wolności.

 • Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

 

Jeśli widzisz, że prawa Twojego lub innego dziecka są łamane, a nikt z najbliższych mu osób, przy pomocy specjalnie do tego celu powołanych instytucji nie jest w stanie temu zaradzić, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Dziecka. Każda sprawa zgłaszana do Biura Rzecznika Praw dziecka jest szczegółowo rozpatrywana, a Rzecznik podejmuje właściwe działania w celu udzielenia pomocy.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00 
fax: (22) 583 66 96
E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu

ul. Mickiewicza 51

39-300 Mielec

województwo: podkarpackie

Tel.: 17 586 35 92

E-mail: tpdmielec51@interia.pl

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208 - 212 Konstytucji oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. ( jt. Dz.U. z 2001 r. nr 14 poz. 147). Powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu na okres - 5 lat.
Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i - w razie stwierdzenia takiego naruszenia - podejmowanie stosownych działań.
Rzecznikowi w realizacji jego zadań pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa  
telefon  (+ 48 22) 55 17 700
fax.  (+ 48 22) 827 64 53
E-mail:  biurorzecznika@brpo.gov.pl

Szkolne Koło Wolontariacko-Profilaktyczne Pomocna Dłoń

Szkolne Koło Wolontariacko-Profilaktyczne Pomocna Dłoń

 

 


Z inicjatywy uczniów Zespołu Szkół  im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu w roku szkolnym 2014/2015 powstało Szkolne Koło Wolontariacko-Profilaktyczne "Pomocna Dłoń" działające pod patronatem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu. 

Dnia 16.10.2014 r. członkowie koła powołali zarząd w składzie Daria Łakomy -  przewodnicząca, Klaudia Kania – zastępca, Paulina Ryś, Patrycja But - sekretarz.

 

Mottem działalności Koła są słowa Jana Pawła II: Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.”

 

Główne zadania Koła to bezinteresowna pomoc bliźniemu praktykowana w stosunku do każdego człowieka w potrzebie bez względu na jego dysfunkcje, przekonania, narodowość, czy rasę. Ponad to w swojej działalności Koło kładzie nacisk na współtworzenie na terenie Szkoły oraz wśród społeczności lokalnej nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Cel ten realizowany jest poprzez:

 • zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy potrzebującym,
 • zdobywanie wiedzy ogólnej i podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy,
 • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy,
 • zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • integracja rówieśników pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ich rodzinami,
 • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez organizacje działanie na rzecz środowiska lokalnego,
 • współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi, pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, działającymi na rzecz rozwoju.

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420