Prawa Dziecka

Prawa Dziecka

Prawa dziecka spisane zostały w Konwencji o Prawach Dziecka, która . przyjęta została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., a ratyfikowana w Polsce  7 czerwca 1991 r. z pewnymi zastrzeżeniami oraz własną interpretacją niektórych przepisów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta Praw Dziecka

 

 • Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

 • Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

 • Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

 • Mam prawo oczekiwać szacunku.

 • Mam prawo być sobą, posiadać własną tożsamość.

 • Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

 • Mam prawo pytać "dlaczego" i otrzymywać odpowiedź.

 • Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.

 • Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.

 • Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

 • Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.

 • Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.

 • Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.

 • Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

 • Mam prawo do wygrywania.

 • Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.

 • Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

 • Mam prawo do wolności.

 • Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

 

Jeśli widzisz, że prawa Twojego lub innego dziecka są łamane, a nikt z najbliższych mu osób, przy pomocy specjalnie do tego celu powołanych instytucji nie jest w stanie temu zaradzić, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Dziecka. Każda sprawa zgłaszana do Biura Rzecznika Praw dziecka jest szczegółowo rozpatrywana, a Rzecznik podejmuje właściwe działania w celu udzielenia pomocy.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Dziecka odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
telefon: (22) 583 66 00 
fax: (22) 583 66 96
E-mail: rpd@brpd.gov.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu

ul. Mickiewicza 51

39-300 Mielec

województwo: podkarpackie

Tel.: 17 586 35 92

E-mail: tpdmielec51@interia.pl

Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności, organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art. 208 - 212 Konstytucji oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. ( jt. Dz.U. z 2001 r. nr 14 poz. 147). Powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu na okres - 5 lat.
Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej i - w razie stwierdzenia takiego naruszenia - podejmowanie stosownych działań.
Rzecznikowi w realizacji jego zadań pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa  
telefon  (+ 48 22) 55 17 700
fax.  (+ 48 22) 827 64 53
E-mail:  biurorzecznika@brpo.gov.pl

Zobacz także:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420