Dom Dziennego Wsparciaa

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu w związku z zakończeniem projektu pn.: „Dom Dziennego Wsparcia”  realizowanego w okresie 01.01.2018 r. – 31.03.2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 ogłasza gotowość świadczenia usług opiekuńczych tj. 27 miesięcy.

Celem jest zapewnienie osobom niesamodzielnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim opieki dziennej, zapobieganie regresji w obrębie funkcjonowania fizycznego, podtrzymywanie nabytych umiejętności, stymulacja polisensoryczna, kształtowanie zdolności do wyrażania podstawowych potrzeb, aktywizowanie w miarę możliwości psychofizycznych, zapobieganie samotności, rehabilitacja społeczna.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu pod numerem telefonu 17 583 74 17 lub u Koordynatora pod numerem telefonu 609 041 980

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420