Działania i terapia

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Mielcu

 

jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu mieleckiego.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest jedną z wielu form pomocy małemu  dziecku
i jego rodzinie. Nie zastępuje żadnej z form pomocy stosowanych dotychczas w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego czy wychowania przedszkolnego. Uzupełnia kompleksową rehabilitację dziecka.

 

Działania i terapia

 

Jesteśmy placówką oświatową mającą na celu wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nasi specjaliści stosują różnorodne metody pracy. Są one dostosowywane do potrzeb każdego dziecka, aby mogło rozwijać się, uczyć, bawić i uśmiechać.

 

Nasze cele i kierunki działania to:

 

 • wspieranie dziecka w rozwoju według jego indywidualnych potrzeb i możliwości 
 • dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi
 • odkrywanie i rozwijanie talentów dziecka oraz przygotowanie do samodzielnego i twórczego życia
 • wspieranie rodziny i pomaganie w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych oraz wychowawczych

 

Cele wczesnego wspomagania rozwoju:

 

 • usprawnianie dziecka i przezwyciężanie zaburzeń w jego rozwoju
 • przeciwdziałanie występowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka
 • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i psychospołecznego
 • korygowanie zaburzonych funkcji i kompensowanie deficytów
 • pomoc w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego (funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji społecznej, rozwoju mowy itd.)
 • wyrównywanie szans edukacyjnych
 • budowanie trwałych więzi z najbliższymi osobami
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii
 • wspieranie rodziny w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych

 

(„Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko lecz źle”

Platon)

 

Dla prawidłowego rozwoju dziecka najbardziej znaczące są jego pierwsze lata życia. Równocześnie z rozwojem układu nerwowego następuje rozwój wszystkich funkcji psychofizycznych dziecka. W wieku od 0 do rozpoczęcia nauki szkolnej, w procesie rozwoju dziecka postępuje uczenie się społeczne, językowe i poznawcze. U dzieci z zaburzeniami rozwojowymi lub z niepełno-sprawnościami, procesy te mogą postępować dysharmonijnie lub ulec zahamowaniu.

 

Jeżeli Twoje dziecko:

 

 • jest dzieckiem ryzyka okołoporodowego
 • urodziło się przedwcześnie, miało niedobór wagi i wzrostu
 • bywa niezdarne ruchowo, przejawia zaburzenia czucia, temperatury, dotyku, orientacji przestrzennej
 • jest zdecydowanie inne niż jego rówieśnicy (później siada, chodzi, mówi)
 • przejawia opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • ma problemy w przystosowaniu się do grupy rówieśniczej oraz z opanowaniem wiedzy i nowych umiejętności
 • jest dzieckiem posiadającym problemy rozwojowe wynikające z choroby i niepełnosprawności

 

Być może powinno zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420