Historia

 

Z historii Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

 

     Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy powstał jako Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy we wrześniu 1993r. Ogromny wkład w utworzenie placówki miała aktywna grupa rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną zrzeszonych w kole POSUU oraz ówczesny Dyrektor MOPS Jan Bury. Uchwałą Rady Miasta Mielca nr XXXVIII/236/93 z dnia 15 września 1993r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu będące organem prowadzącym placówkę otrzymało w bezpłatne użytkowanie parter budynku przy ul. Łukasiewicza 1 c, z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno- Wychowawczy. W tym samym roku Ośrodek został zarejestrowany w rejestrze Wojewody Podkarpackiego jako niepubliczna placówka edukacyjna. Pomieszczenia po byłym żłobku przeszły gruntowny remont ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i zniesieniem barier architektonicznych. Dyrektorem placówki została mgr Elżbieta Romańska, a 30 listopada 1993 roku odbyło się  uroczyste otwarcie Placówki.

 

     Początki Ośrodka  Rewalidacyjno-Wychowawczego nie były łatwe. Brakowało zarówno specjalistycznej kadry pedagogicznej, jak i wychowanków. Nabór do placówki odbywał się na podstawie indywidualnych rozmów  personelu z rodzicami. Pierwszy wychowanek przekroczył próg placówki 1 października 1993roku. Uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne, rodzice ponosili wyłącznie koszty wyżywienia dzieci. W pierwszych latach działalności placówka obejmowała opieką i terapią 35 dzieci, w wieku 3-16 lat, w czterech grupach rewalidacyjno-wychowawczych, z terenu miasta Mielca oraz pobliskich miejscowości. W kolejnych latach na skutek coraz większej wiedzy społecznej oraz zrozumieniu potrzeb edukacyjno- terapeutycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, liczba wychowanków Ośrodka systematycznie rosła.

 

     W roku 1996r.  dyrektorem Ośrodka Reawidacyjno-Wychowaczego została Joanna Szadkowska. Na przestrzeni kolejnych lat Ośrodek sukcesywnie poszerzał zakres swojej działalności. Dbano o podnoszenie kwalifikacji kadry. W 1995r. zorganizowano pierwsze szkolenia w Ośrodku – warsztaty muzykoterapeutyczne.

 

     Od początku swojego istnienia ORW zajmował się przystosowywaniem wychowanków do życia w społeczeństwie, poprzez organizację imprez okolicznościowych tj. Jasełka, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Dziecka i in. Nie zabrakło też oryginalnych pomysłów na okazje do świętowania, takich jak Święto Pieczonego Ziemniaka, organizowane od 1996 roku, aż do dziś, czy też Święto Latawca. Pracownicy ORW zwrócili też uwagę na potrzeby duchowe wychowanków i ich rodzin.

 

     W dniu 10.06 1995r. w kościele św. Mateusza kilkoro naszych podopiecznych przyjęło Pierwszą Komunię Świętą (po raz pierwszy w historii ORW).

 

   W 1998r. dzięki bardzo dobrej współpracy placówki z wójtami okolicznych gmin zorganizowano dowóz niepełnosprawnych wychowanków na zajęcia edukacyjno - terapeutyczne z terenu całego powiatu mieleckiego. Był to moment przełomowy w zakresie dostępności Ośrodka dla dzieci potrzebujących specjalnych warunków edukacyjnych.   

 

     Nasza Placówka od początków swojego istnienia działała na rzecz poszerzania wiedzy i poprawy wizerunku społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo, zarówno w środowisku lokalnym, jak i ogólnopolskim. Pracownicy Ośrodka we współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej i Zespołem Szkół Specjalnych w Mielcu zorganizowali min. Festyn Charytatywny w 1998r. Od 2001r. wychowankowie i kadra brali aktywny udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – poprzez organizowanie z tej okazji wystaw oraz uczestnictwo wychowanków pod opieką kadry w tzw. Marszach Godności w Rzeszowie.

 

     W marcu 2000r., w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy uzyskał wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Mielecki jako niepubliczny Ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego.

 

     Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy zmienił nazwę na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy.   W związku z tym pracownicy placówki uzyskali możliwość awansu zawodowego nauczycieli. Pierwszy awans zawodowy rozpoczęły w roku szkolnym 2002/2003 Renata Pietras i Joanna Szadkowska.

 

     We wrześniu 2003r. Ośrodek uroczyście obchodził swoje 10 lecie. Z tej okazji w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyła się wystawa zdjęć oraz prac plastycznych wykonanych przez naszych wychowanków, zatytułowana „Jesteśmy”. Była to okazja, aby przypomnieć, że osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną są wg słów Pani Dyrektor Joanny Szadkowskiej „członkami społeczeństwa, tacy sami jak my, zdolni, radośni, pełni emocji i uczuć”.

 

     W grudniu 2005 roku w związku ze stale zwiększającą się liczbą wychowanków w budynku po byłej Szkoły Podstawowej w Woli Pławskiej powstała filia ośrodka. Oficjalne otwarcie filii OREW nastąpiło 14.06.2006r. Natomiast w lipcu 2008 roku otwarto nową siedzibą PSOUU Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278. We wrześniu 2008 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz obchody 15-lecia powstania OREW. Była to okazja do podsumowania  naszej wieloletniej działalności oraz możliwość podziękowania wielu osobom za udzielane w  tych latach wsparcie.

 

     Ostatnie lata historii OREW to wiele nowych kreatywnych inicjatyw. Od 2009r. wychowankowie OREW korzystają z systematycznych zajęć z hipoterapii. W czerwcu 2010r. z inicjatywy Urszuli Występek zorganizowano pierwszą w historii OREW Zieloną Szkołę. Pod opieką kadry Ośrodka dzieci wraz z rodzinami udały się do Zakopanego. W kolejnych latach rodziny dzieci niepełnosprawnych mogły cieszyć się wspólnymi chwilami podczas wyjazdów do Zakopanego (2011) i do nadmorskiego Chłapowa (2012).  Rok 2010r. zaowocował nowymi inicjatywami sportowymi. W OREW i innych placówkach PSOUU Koło w Mielcu powstała sekcja Olimpiad Specjalnych. Nasi podopieczni przygotowywani są do udziału w zawodach lekkoatletycznych, hokeja halowego oraz Treningu Aktywności Motorycznej. W maju 2010r. podopieczni OREW i ŚDS uczestniczyli po raz pierwszy w VIII Podkarpackim Mityngu Lekkoatletycznym w Stalowej Woli, a w październiku w Treningu Aktywności Motorycznej w Lubaczowie.

 

     W 2011r. zrodziła się idea organizacji plenerowej imprezy rodzinnej z udziałem naszych wychowanków, ich rodziców i rodzeństwa. Jej cel stanowi integracja rodzin podczas wspólnej zabawy. Pierwszy festyn z okazji „Dnia rodziny” zorganizowali pracownicy OREW w czerwcu 2011r.

 

      Z inicjatywy Romana Duszy w lipcu 2011r. utworzyła się grupa Zielonych Skautów. Poprzez wspólne biwaki, organizowane na terenie ośrodka lub podczas wyjazdów, Skauci mają okazję uzyskać większą samodzielność, umiejętność adaptacji do nowych i trudnych warunków. Od września 2011r. w związku z nową inicjatywą rehabilitacyjną, wychowankowie OREW korzystają z zajęć na basenie.  

 

    W marcu 2012 roku po 15 latach pracy na stanowisku Dyrektora rezygnację złożyła Pani Dyrektor Joanna Szadkowska. Nowym Dyrektorem OREW została Pani Urszula Występek.

 

    Druga połowa roku 2012 to realizacja  kolejnych inicjatyw, m.in. „Programu usamodzielniania” oraz Mieszkania Treningowego.  Pracownicy OREW oraz ŚDS zorganizowali 7 pobytów weekendowych, podczas których 14 osób niepełnosprawnych rozwijało swoją samodzielność oraz brało udział w integracji społecznej. Natomiast w Programie - Mieszkanie Treningowe „Nasze M2”  dotychczas wzięło udział 23 wychowanków OREW. Program Treningu Mieszkaniowego prowadzony jest w mieszkaniu przy ul. Grunwaldzkiej w Mielcu, a jego głównym celem jest rozwijanie i osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej, rozwijanie kompetencji społecznych oraz budowanie relacji z innymi ludźmi w środowisku lokalnym.

 

     Od 2012roku trwają też pracę nad otwarciem Ogrodu Sensorycznego na terenie naszego Ośrodka. Miejsce to dostarczy bogactwa doznań węchowych, dotykowych i wzrokowych, pomoże też naszym wychowankom w poznawaniu świata za pomocą zmysłów.

 

     Energiczny rozwój Ośrodka w ciągu minionych 19 lat, jest owocem wytężonej pracy wykwalifikowanego zespołu, który tworzy obecnie 33 specjalistów: rehabilitanci, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, hipoterapeuci, dogoterapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, a także kadra pomocnicza: opiekunki osób niepełnosprawnych, pracownicy administracyjno – biurowi, pracownicy gospodarczy. Obecnie uczęszcza do naszej Placówki 68 wychowanków.

 

     Ośrodek Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczy od początku swojej działalności ściśle współpracuje z licznymi placówkami edukacyjnymi (szkoły, przedszkola) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowym urzędem pracy, sądem rejonowym, innymi organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury i sportu. Od wielu lat OREW ściśle współdziała z Zespołem Szkół Medycznych w Mielcu, którego słuchacze korzystają w placówce z przygotowania praktycznego do zawodu fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, pracownika socjalnego. Funkcjonowanie placówki nie byłoby możliwe bez współpracy i wsparcia JST w tym w szczególności Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, samorządów okolicznych gmin.

 

     Chociaż we wrześniu 2013 roku OREW będzie obchodził swoje 20 urodziny, wierzymy, że nasza bogata historia to dopiero początek. Przed nami wiele nowych inicjatyw i planów. Obecnie przygotowujemy się min. do: Ogólnopolskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych (wrzesień 2013), kontynuujemy tradycję wyjazdu na Zieloną Szkołę, festynu z okazji Dnia Rodziny. Oczekujemy na realizację planu budowy placu zabaw na terenie Ośrodka, a także wspólnymi siłami PSOUU koło w Mielcu powstaje nasze czasopismo „Jesteśmy”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420