Organizacja pracy

GODZINY OTWARCIA: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  czynny jest w godzinach od 6.00 – 17.30 od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku (sierpień jest miesiącem wolnym).

 

EDUKACJA:  W ośrodku  realizowane są:

 

  • zajęcia edukacyjno - terapeutyczne
  • rewalidacyjno - wychowawcze
  • program wczesnego wspomagania rozwoju
  • program wychowania przedszkolnego. 

 

Poszczególne grupy wychowawcze obejmują dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich  poziomu funkcjonowania. Liczba dzieci w grupie, zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi nie przekracza 4.

 

Zespoły terapeutyczne realizują harmonogram zajęć, dostosowany do potrzeb i możliwości podopiecznych.

 

Wszyscy podopieczni OREW objęci są kompleksową rehabilitacją (fizjoterapia, terapia psychologiczna, neurologopedyczna, zajęciowa i konsultacje lekarskie), która świadczona jest przez podmiot leczniczy PSONI Koło w Mielcu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

STOSOWANE METODY TERAPII: Dla każdego wychowanka tworzone są Indywidualne programy terapii z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb. Zajęcia mają charakter zarówno grupowy jak i indywidualny. Zajęcia grupowe z uwzględnieniem specyfiki grupy prowadzi nauczyciel – terapeuta, jak i również muzykoterapeuta, psycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy oraz dogoterapeuta.  Zajęcia indywidualne obejmują: rehabilitację ruchową, hipoterapię, hydroterapię, terapię SI.

 

W placówce wykorzystywane są różne metody pracy z dzieckiem, m.in.: metoda Porannego Kręgu, metoda Ruchu Rozwijajacego V. Sherborne, metoda Pedagogiki Zabawy, metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, metoda Rozwoju F. Affolter, ergoterapia, trening samoobsługi, trening umiejętności społecznych. Realizowany jest także Program Rozwoju Komunikacji Makaton, program Komunikacji Alternatywnej (symbole PCS), założenia koncepcji NDT-Bobath.

 

Praca terapeutyczna oparta jest na indywidualnych programach terapeutycznych stworzonych przez nauczycieli i specjalistów i poprzedzona wnikliwą wielowymiarową diagnozą.

 

Specjaliści i nauczyciele prowadzą indywidualne konsultacje dla rodziców zgodnie z wyznaczonym harmonogramem oraz w miarę sygnalizowanych przez nich potrzeb.

 

DODATKOWA OFERTA: Dzieci i młodzież uczęszczająca do ośrodka ma możliwość realizacji treningu umiejętności społecznych i treningu samoobsługi w Mieszkaniu Treningowym Nasze M-2.

 

W okresie letnim podopieczni wraz z rodzinami mogą skorzystać z wyjazdu na „Zieloną Szkołę”.

 

W ośrodku działa drużyna pod nazwą „Zielone Skauty” oraz „Junior Skauty”,  której program terapeutyczny zakłada przede wszystkim rozwijanie kompetencji społecznych i trening samoobsługi.

 

Wychowankowie w ramach przynależności do klubu Olimpiad Specjalnych przygotowywani są do udziału w zawodach lekkoatletycznych, hokeja halowego oraz Treningu Aktywności Motorycznej.   

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ: Podstawą kwalifikowania dzieci do ośrodka jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci korzystające z Wczesnego Wspomagania Rozwoju muszą mieć opinię o konieczności takiej pomocy wydaną przez poradnię.

 

PODOPIECZNI: Obecnie do placówki uczęszcza 69 podopiecznych.  Zajęcia odbywają się w 20 grupach wychowawczych (w tym sześć grup w oddziale OREW w Woli Pławskiej oraz cztery grupy w oddziale OREW na ul. Moniuszki w Mielcu). Każdy zespół obejmuje  opieką od 2 do 4 wychowanków.

 

BAZA LOKALOWA: OREW realizuje zadania rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze w trzech miejscach:

 

  • Mielec, ul. Wojsławska 278
  • Mielec, ul. Moniuszki 3 
  • Wola Pławska 36 ( oddział zamiejscowy)

 

Ośrodek dysponuje salami terapeutycznymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i wieku wychowanków.  Zasoby pomocy dydaktycznych są systematycznie uzupełniane. Na terenie placówek znajdują się również gabinety psychologiczno-logopedyczne, sale gimnastyczne, sala do hydroterpii, Sale Doświadczania Świata, Sala zabaw „Klockolandia”, Sala do Integracji sensorycznej. Dużym atutem ośrodka jest  zaplecze ogrodowe, gdzie znajduje się Ogród Sensoryczny, ogródek warzywny, lonżownia dla koni, plac zabaw.

 

Budynek ośrodka jest przystosowany do funkcjonowania osób niepełnosprawnych – posiada windę, poręcze, podjazd.

 

TRANSPORT: Wychowankowie dowożeni są do ośrodka transportem organizowanym przez gminę, w której mieszka dziecko. Placówka posiada także dwa busy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

KADRA: W ośrodku zatrudnieni są: oligofrenopedagodzy, terapeuci zajęciowi, logopedzi i neurologopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, terapeuta SI, dogoterapeuta, muzykoterapeuta, specjaliści z zakresu wczesnego wspomagana rozwoju, lekarze rehabilitacji ruchowej. Wszyscy specjaliści regularnie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach oraz kontynuując naukę na studiach podyplomowych. 

 

 

SEKCJA RODZICÓW: Rodzice wychowanków OREW tworzą Sekcję Rodziców. Sekcja Rodziców wybiera spośród siebie sześcioosobową Grupę Koordynacyjną ściśle współpracującą z Dyrektorem oraz wydelegowanym do tego celu członkiem Zarządu. Sekcja Rodziców ma prawo zgłaszać problemy wynikające z działalności OREW, występować z inicjatywami ulepszania jego działań, wzbogacania programu, rozwoju OREW oraz rozwoju programu całego PSOUU Koło w Mielcu. Zakres działalności Sekcji Rodziców określony jest przez Regulamin Sekcji Rodziców. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420