Warunki przyjęcia

 

Do OREW przyjmowane są osoby w wieku od urodzenia do 25 roku życia, które wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej–terapeutycznej.

 

W celu zapisania dziecka do OREW należy umówić się na spotkanie z Dyrektorem ośrodka dzwoniąc pod numery telefonów: 17 583 74 17, 586 35 22, 583 97 16 (wewnętrzny 11- sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00

 

Podstawą przyjęcia do ośrodka jest  pisemny wniosek złożony przez rodzica. 

 

Do wniosku należy dołączyć (w zależności od formy uczestnictwa):

 

1.    Opinię/orzeczenie:

 

  • opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  • orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

 

2.    Skierowanie od lekarza (zgodnie z zarządzeniami prezesa NFZ) w przypadku korzystania ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej

 

3.    Decyzję Dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej/gimnazjum, w obwodzie których mieszka wychowanek zezwalającą na realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą macierzystą

 

4.    Orzeczenię o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

 

5.    Informację o dotychczasowym przebiegu realizowania obowiązku szkolnego /obowiązku nauki/ przebiegu terapii.

 

 

Decyzję o przyjęciu do OREW podejmuje Dyrektor. Decyzja ma formę pisemną i stanowi podstawę wpisu wychowanka do księgi wychowanków.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420