Organizacja pracy

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Mielcu jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do ich stanu psychofizycznego i wieku.

 

PODOPIECZNI

Wychowankami OREW są:

- dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju

- dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, objęte wychowaniem przedszkolnym i rocznym przygotowaniem przedszkolnym

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, objęte wychowaniem przedszkolnym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz realizujące obowiązek szkolny 

- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim realizujące poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze obowiązek szkolny i obowiązek nauki

 

EDUKACJA

Poszczególne grupy wychowawcze obejmują dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich poziomu funkcjonowania. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

Praca terapeutyczna z wychowankiem oparta jest o wnikliwą i wielowymiarową diagnozę, na podstawie której zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny dla każdego wychowanka.

W zależności od rodzaju orzeczenia wychowankowie OREW realizują zajęcia:

- wczesnego wspomagania rozwoju

- wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego

- edukacyjno – terapeutyczne

- rewalidacyjno – wychowawcze

Wszyscy podopieczni OREW objęci są kompleksową rehabilitacją (fizjoterapia, terapia psychologiczna, neurologopedyczna, zajęciowa i konsultacje lekarskie), która świadczona jest przez podmiot leczniczy PSONI Koło w Mielcu w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wychowankowie OREW oprócz udziału w codziennych zajęciach uczestniczą także w uroczystościach religijnych, życiu kulturalnym, wycieczkach, zielonych szkołach, imprezach okolicznościowych oraz ważnych dla nich świętach.

W ośrodku działa Klub Olimpiad Specjalnych, który organizuje dla podopiecznych placówki różnorodne zajęcia sportowe dostosowane do ich możliwości (treningi lekkoatletyczne, zajęcia na basenie, w kręgielni). Udział w regularnych treningach przyczynia się do poprawy funkcjonowania wychowanków, co przekłada się na ich liczne sukcesy sportowe podczas regionalnych i ogólnopolskich zawodów.

W placówce funkcjonuje Drużyna Zielonych Skautów i Junior Skautów, która poprzez organizację wyjazdów do lasu, wycieczek, pikników i biwaków, dąży do usprawnienia podopiecznych w zakresie samodzielności i umiejętności społecznych.

Ośrodek współpracuje ze społecznością lokalną. Wychowankowie OREW uczestniczą w zajęciach integracyjnych, które prowadzone są w formie wyjazdowej do innych placówek edukacyjnych lub odbywają się na miejscu - na terenie ośrodka.

 

 

METODY PRACY Z WYCHOWANKAMI

W zależności od potrzeb i możliwości wychowanka w placówce wykorzystywane są różne metody, m.in.:

- Terapia Polisensoryczna wg pór roku „Poranny Krąg”

- Metoda F. Affolter

- Programy Aktywności M. i Ch. Knill

- Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata)

- Terapia Ręki

- Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne

- Metoda Pedagogiki Zabawy

- komunikacja alternatywna

- elementy terapii behawioralnej

- terapia karmienia                    

- trening samoobsługi

- trening umiejętności społecznych

- arteterapia

- muzykoterapia

- dogoterapia

- hipoterapia

- zajęcia w ogrodzie sensorycznym

 

CZAS PRACY

Ośrodek czynny jest jedenaście miesięcy w roku (od września do lipca), od poniedziałku do piątku.

 

BAZA LOKALOWA:

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy ma siedzibę w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278.

Realizacja zadań odbywa się w trzech oddziałach:

- ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec

- ul. Moniuszki 3, 39-300 Mielec

- Wola Pławska 36, 39-305 Borowa

 Ośrodek dysponuje salami terapeutycznymi wyposażonymi w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, dostosowane do możliwości i wieku wychowanków.

 

TRANSPORT

Za transport wychowanków do OREW odpowiada gmina właściwa ze względu  na miejsce zamieszkania wychowanka i/lub rodzice.

 

ODPŁATNOŚĆ

Udział wychowanków w zajęciach prowadzonych w OREW jest bezpłatny.

Rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia.

 

KADRA

W ośrodku pracuje wysoko wykwalifikowana kadra, która posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Zajęcia grupowe prowadzi wychowawca: nauczyciel – terapeuta (oligofrenopedagog), z którym ściśle współpracuje pomoc wychowawcy.

W zależności od potrzeb i możliwości, podopieczny może uczestniczyć w grupowych lub/i indywidualnych zajęciach prowadzonych przez psychologa, logopedę, oligofrenopedagoga.

W ramach współpracy z podmiotem leczniczym PSONI Koło w Mielcu, wychowanek OREW jest poddawany kompleksowej rehabilitacji prowadzonej przez fizjoterapeutę, psychologa, neurologopedę, terapeutę zajęciowego.

W OREW prowadzone są także zajęcia z dogoterapii i hipoterapii, przez osoby które posiadają do tego odpowiednie przeszkolenie. 

 

FANPAGE NA FACEBOOKU

Profil: OREW MIELEC

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420