Terapia

 

Logopeda

Terapia logopedyczna  prowadzona w Ośrodku Wczesnej Interwencji ma  formę zarówno zajęć indywidualnych jak i grupowych. Poprzedzona jest wnikliwą diagnozą logopedyczną oraz opracowaniem Indywidualnego Programu Terapeutycznego. Proponujemy kompleksowe podejście do dziecka sięgając po różnorodne środki pracy (czytaj więcej…)

   

Pedagog

Terapia pedagogiczna w Ośrodku Wczesnej Interwencji dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego dziecka. Poprzedzona jest ona diagnozą pedagogiczną oraz opracowaniem Indywidualnego Programu Terapeutycznego. Ma ona formę zajęć indywidualnych i grupowych.    

W ramach zajęć pedagogicznych pracujemy głównie nad trudnościami w edukacji, tj. nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym. Ważnym elementem tych zajęć jest także uczenie samoobsługi dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego na miarę możliwości psychomotorycznych dziecka poprzez wyrównywanie braków w wiedzy i w praktycznych umiejętnościach manualnych. Dążymy do normalizacji napięcia mięśniowego w obrębie dłoni i palców, uczymy wzorców chwytania, rozwijamy percepcję wzrokową, słuchową u małych dzieci.

W ramach terapii pedagogicznej wykorzystujemy różne metody: Dobrego Startu, Programy Aktywności Knillów, Weroniki Sherborne, techniki plastyczne, terapię ręki, elementy Porannego Kręgu, metodę malowania 10 palcami, sala doświadczania świata, terapię wg. Dennisona.

Nieodłącznym elementem terapii pedagogicznej jest współpraca z rodzicami. Ich otwartość, zaangażowanie i wsparcie dziecka wpływa pozytywnie na proces terapii.

Terapia zajęciowa

 

Terapia zajęciowa prowadzona w Ośrodku Wczesnej Interwencji odbywa się w formie zajęć indywidualnych i grupowych. Ten rodzaj oddziaływań terapeutycznych ma na celu odkrywanie u dziecka jego potencjału, zdolności i potrzeb. Rozbudza wiarę w siebie i własne możliwości. Pomaga niwelować złe nawyki, zachowania nadpobudliwe i aspołeczne. Stwarza dziecku możliwość nabywania i rozwijania kompetencji społecznych. Jest jedną z płaszczyzn, gdzie nawiązywane są relacje i rozwijane umiejętności komunikowania się. Cele terapeutyczne osiągane są poprzez wykorzystanie naturalnej aktywności dziecka, jaką jest zabawa. Terapia zajęciowa rozwija sprawności i umiejętności przy zastosowaniu różnych technik. Uczy poprawnego posługiwania się narzędziami i przyborami. Motywuje do działania ukierunkowanego na cel, pomaga w budowaniu adekwatnej samooceny. Rozwija umiejętność planowania, organizowania i osiągania celów własnych działań. Terapeuta realizuje powyższe cele w trakcie zajęć typowych dla małych dzieci: rysowania, malowania, lepienia, gier, zabaw, tańca i śpiewu.

Praca terapeuty zajęciowego skupia się na takich sferach rozwoju jak:

·         Motoryka mała

·         Koordynacja wzrokowo-ruchowa

·         Umiejętność pisania

·         Czynności dnia codziennego

·         Integracja zmysłów

·         Umiejętność planowania

 

Psycholog

Terapia psychologiczna w Ośrodku Wczesnej Interwencji prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych i grupowych w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości małego dziecka. Proces terapeutyczny poprzedzony jest diagnozą rozwoju poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego.

Diagnozy potrzeb terapeutycznych małego pacjenta dokonujemy w oparciu o psychologiczne metody diagnostyczne takie jak: Dziecięca Skala Rozwojowa, Skala Dojrzałości Umysłowej ,,Columbia”, Test Matryc Ravena, Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93, Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej M. Frostig, Test Rysunku Rodziny, próby eksperymentalne  oraz ocenę funkcjonowania dziecka opartą na obserwacji. Ważnym źródłem informacji diagnostycznych jest dla nas również  wywiad z opiekunami dziecka. Po dokonaniu oceny diagnostycznej trudności rozwojowych dziecka prowadzimy terapię mającą na celu usprawnianie i stymulowanie zaburzonych funkcji lub kompensację istniejących deficytów poznawczych.

Opracowujemy również Indywidualny Program Terapeutyczny dla każdego z naszych małych podopiecznych. W toku terapii psychologicznej wykorzystujemy elementy wielu metod wszechstronnie wspomagających rozwój dziecka: Metodę Dobrego Startu, Program Rozwijający Percepcję Wzrokową Frostig, elementy metody Integracji Sensorycznej, elementy metody werbo-tonalnej, zabawy fundamentalne. W pracy nad trudnościami w zakresie zachowania stosujemy elementy terapii behawioralnej.

Udzielamy opiekunom dzieci porad wychowawczych i uczymy konsekwencji wychowawczej. Takie działania mają pomóc rodzicom w  radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka. Przekazujemy także informacje dotyczące dostępnych form pomocy oraz wiedzę na temat zaburzeń. Nasze działania mają pomóc rodzicom w dostrzeżeniu i zrozumieniu problemów istniejących u dziecka, aby jak najlepiej potrafili wspierać w rozwoju swoje dzieci. 

 

EEG – Biofeedback

Biofeedback EEG – jest nieinwazyjną metodą wykorzystującą zdolność mózgu do bioregulacji i samouczenia się w celu poprawy jego funkcji. Stanowi formę neurorehabilitacji, która łączy w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy wykorzystaniu dwóch zestawów komputerowych współpracujących  za sobą jest obrazowana i modulowana czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tu sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym pacjenta, a czynnością neurofizjologiczną mózgu. (czytaj więcej…)

 

Integracja sensoryczna

 

Huśtanie, podrzucanie, balansowanie, obracanie się i kręcenie, wirowanie, bieganie, skakanie i podskakiwanie, rzucanie i łapanie, piętrzenie, przesuwanie i turlanie – rozwija Wasze dziecko i jest świetną zabawą. Staje się  terapią, gdy jest prawidłowo i systematycznie dawkowane u dzieci dobrze zdiagnozowanych (czytaj więcej...)

 

Terapia ręki

Program terapii ręki  ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Ma także na celu dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywania umiejętności ich rozróżniania (czytaj więcej…)

 

Fizjoterapia

 

Kinezyterapia  (z greckiego kinesis – ruch) oznacza leczenie ruchem. Poprzez ćwiczenia ruchowe wykorzystujące różne metody kinezyterapeutyczne przywracamy pacjentom sprawność fizyczną. Kinezyterapię dzielimy na:

 1. Kinezyterapię indywidualną
 2. Kinezyterapię grupową (czytaj więcej…)

Terapia NDT – Bobath

Usprawnianie według tej metody ma na celu pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło ono uzyskać niezależność w życiu i na tyle wykorzystać swe możliwości, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (czytaj więcej…)

 

Ruch Rozwijający W. Sherborne 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne wspomaga rozwój, wyrównuje opóźnienia w sferze emocjonalnej i społecznej. Uczy współdziałania z partnerem, pozytywnego wykorzystania nagromadzonej energii, wykorzystania siły, koncentrowania się na wykonywanym zadaniu. Wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu. Jest metodą uniwersalną  (czytaj więcej...).

 

PNF-  Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

 

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Siła mięśni, zakres ruchu - to, jest tylko środek do uzyskania celu, jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe regiony ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznie i fizycznie doznań. Chory powinien być partnerem fizjoterapeuty, określającym zakres i granice działania. Wspólne ustalanie celów terapii.

Terapia PNF to nie tylko wzorce kończyn ćwiczone z oporem, ewentualnie połączone z jakąś techniką. PNF posiada również całą gamę działań umożliwiających terapię na macie, naukę chodu, ćwiczenia mięśni mimicznych, a także pracę nad takimi funkcjami jak oddychanie, żucie i połykanie.

 

Oto zasady terapii PNF:

 • całościowe podejście do pacjenta, a nie tylko skupianie się na wybiórczych fragmentach ciała, bądź pojedynczych problemach,
 • pozytywna terapia, motywowanie i ukierunkowanie na osiągnięcie sukcesu,
 • pomoc w osiąganiu najwyższego poziomu funkcjonalnego,
 • połączenie kontroli ruchu z reedukacją motoryczną
 • mobilizowanie niewykorzystanego potencjału pacjenta.

 

Terapia karmienia

 

Terapię karmienia prowadzoną w Ośrodku Wczesnej Interwencji oferujemy zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych. Polega ona na odpowiedniej stymulacji funkcji pokarmowych oraz zapobieganiu ukształtowaniu się złych wzorców w jedzeniu. Usprawniamy zaburzone funkcje : ssania, gryzienia, żucia i połykania. Stymulujemy zmysł dotyku oraz smaku. Udzielamy rodzicom instruktażu dotyczącego prawidłowego pozycjonowania podczas karmienia.

 

Metoda Dobrego Startu

 

Metoda ta ma wielostronne działanie. Jej twórcy przekonani są o nierozerwalności psychiki i motoryki, dlatego skupili się na usprawnianiu i harmonizowaniu działania motoryki i psychiki za pomocą korekcji i kompensacji zaburzonych funkcji. Usprawniane są więc funkcje słuchowe, wzrokowe, dotykowo – kinestetyczno - ruchowe, co w konsekwencji prowadzi do ich integracji. Metoda rozwija percepcję i szybkość reakcji, wzmaga koncentrację i podzielność uwagi, rozwija wyobraźnię i pamięć, kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami, rozwija myślenie matematyczne, kinestezję, czucie pozycji i ruchów ciała bez kontroli wzroku, rozwija sprawność manualną i koordynację pracy obu rąk i nóg. Działa terapeutycznie na sferę emocjonalną i ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych dzieciom z różnymi dysfunkcjami.

Struktura zajęć prowadzonych tą metodą jest stała, ale w zależności od wzoru i piosenki, które są opracowywane podczas zajęć zmienia się treść poszczególnych zadań. Zajęcia powinny przebiegać w atmosferze zabawy. Dzieci pracując w grupie uczą się współdziałania, wykonywania poleceń, właściwego stosunku do prowadzącego zajęcia i kolegów, pokonywania trudności i nabierają wiary we własne możliwości.

Metoda przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

 

Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

 

Sala Doświadczania Świata łączy w sobie dwa pozornie przeciwstawne cele –aktywizacji i relaksacji. Odpowiednie wyposażenie i postępowanie terapeutyczne pozwalają na równoczesne osiąganie jednego i drugiego, prowadząc do zdumiewających rezultatów.

 Podczas terapii w Sali Doświadczania Świata dziecko otrzymuje możliwość takiego przeżywania świata i  kontaktu z otoczeniem, których w codziennych warunkach nie jest w stanie przeżyć i nawiązać, z powodu występujących trudności i deficytów. Na podopiecznego spływają przemyślane, właściwe, profesjonalnie dostosowane  bodźce słuchowe wzrokowe, dotykowe, zapachowe i kinestetyczne.

Cele terapii w Sali Doświadczania Świata:

 • motywacja do samodzielnej aktywności i podejmowania decyzji
 • rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci sensorycznej
 • pobudzanie wielozmysłowe, identyfikacja bodźca
 • aktywizacja interakcji międzyludzkich, komunikacji
 • lepsze rozumienie otoczenia
 • wyciszenie, uspokojenie, odprężenie 

Przebywanie w Sali Doświadczania Świata jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka i wynosi od 5- 45 minut. To dziecko wybiera aktywność, rodzaj stymulacji która mu najbardziej odpowiada. Dziecko jest motywowane do podejmowania aktywności i wchodzenia w relacje odpowiednio dobranymi elementami otoczenia, które stanowią wyposażenie Sali.

    Elementy wyposażenia warunkują możliwości terapii, wpływają na skuteczność podejmowanych działań. Sala Doświadczania Świata funkcjonująca w naszym Ośrodku wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt. Podstawowe elementy wyposażenia:

 • basen z podświetlanymi piłeczkami, będący absolutną nowością, oprócz walorów klasycznego suchego basenu posiada możliwość świecenia bezbarwnych piłek w strumieniu zmieniającego się światła
 • łóżko wodne jest elementem stymulującym zmysł równowagi, daje poczucie sprawstwa doświadczania ciężaru i tworzenia mapy własnego ciała
 • kolumna bulgocząca, ścieżka świetlno- dźwiękowa, tablica kurantów, kaskada światłowodów, domek lustrzany, emiter zapachów, projektor przestrzenny dają praktycznie nieograniczone możliwości terapeutyczne uzależnione tylko od potrzeb podopiecznych

W Sali znajduje się również szereg innych urządzeń, które wzbogacają ofertę terapeutyczną czyniąc ją bardziej skuteczną i atrakcyjną.

 

Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

Metoda ta jest zestawem ćwiczeń, które mają na celu zintegrowanie pracy mózgu. Są to proste i bezpieczne ćwiczenia ruchowe, które prowadzi się z dziećmi często w formie zabawy. Wykonywane w odpowiedni sposób pod okiem terapeuty prowadzą do lepszej współpracy obu półkul. Mają na celu usprawnienie procesu uczenia się. Każda część mózgu odpowiada za przebieg innego procesu, np. tylna część za odbiór informacji, a przednia część za ich ekspresję i nadawanie. Aby proces uczenia się był jak najbardziej efektywny konieczna jest integracja całego mózgu, której to właśnie służą ćwiczenia ruchowe. Poprzez odpowiednie wzorce ruchowe uaktywniane są określane obszary kory mózgowej odpowiedzialne za dane procesy znacznie ułatwiające i przyspieszające proces uczenia się, a także pozwalające zwiększyć energię. Tego typu ćwiczenia pomagają dzieciom nadpobudliwym, nerwowym, mającym problemy emocjonalne, wpływają pozytywnie na proces nauki płynnego czytania oraz pisania w przypadkach dysleksji i dysgrafii. Mają także pozytywny wpływ na funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi takimi jak: zespół Downa czy mózgowe porażenie dziecięce.

 

Lekarz rehabilitacji medycznej

 • bada, ocenia stan zdrowia dziecka, diagnozuje
 • zleca odpowiednie oddziaływania terapeutyczne
 • dokonuje okresowej oceny przebiegu procesu kompleksowej rehabilitacji
 • ustala wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego indywidualny kompleksowy program usprawniania w tym dobór metod i technik usprawniania
 • udziela  instruktaży dla rodziców  i opiekunów

 

Lekarz pediatra

 • bada, ocenia stan zdrowia dziecka, diagnozuje
 • zleca odpowiednie oddziaływania terapeutyczne
 • dokonuje okresowej oceny przebiegu procesu kompleksowej rehabilitacji
 • ustala wraz z innymi członkami zespołu terapeutycznego indywidualny kompleksowy program usprawniania w tym dobór metod i technik usprawniania
 • udziela  instruktaży dla rodziców  i opiekunów

 

Dogoterapia

„…. Towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie, bo ileż radości daje tak piękna i mądra istota jak pies…”

Ks. Jan Twardowski

Dogoterapia /kynoterapia/ to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio przeszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie.

 

 

 

  

Pies uczestniczący w zajęciach pełni ważną rolę edukacyjną: ułatwia pokonywanie oporu przed nawiązaniem kontaktu, eliminuje zachowania opozycyjne, rozwija zdolność dzieci do uczenia się. Towarzystwo psa, który jest niezwykle tolerancyjny, sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie. Pies towarzyszy mu w zabawach i w czasie ćwiczeń, okazuje zainteresowanie tym, co dziecko robi.

Pies jest przyjacielem i partnerem w zabawie. Jest powiernikiem dziecięcych tajemnic, cierpliwie wysłuchuje ich opowieści, można mu wyjaśnić wiele problemów i opowiedzieć o ważnych wydarzeniach. Dziecko w atmosferze całkowitej akceptacji ma możliwość pełnego wyrażania swoich uczuć.

Zajęcia z udziałem psa, prowadzone w formie zabawy, są dla dzieci czymś nowym i atrakcyjnym. Przez kontakt z nim dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne, kształtują wrażliwość. Gdy w zajęciach uczestniczy pies, dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie zadań sprawia im wiele radości.

Powody przemawiające za udziałem psa w terapii:

 • Pies nie ocenia – pies akceptuje.
 • Pies nie wyznacza reguł i granic- oczekuje, reaguje i na każdą próbę nawiązania kontaktu i na każdy sygnał do zabawy.
 • Pies nie oczekuje- pies daje.
 • Pies nie zabrania – pies pozwala
 • Pies nie stawia warunków- pies kocha nas bezwarunkowo.      

 

Makaton (system gestów i symboli graficznych)

 

Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się, służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby mające problem z wykonaniem gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

Ze znaków Makatonu korzystają dzieci i dorośli, którzy mają trudności w uczeniu się i porozumiewaniu, jak również małe, sprawne dzieci, których rodzice pragną komunikować się z nimi w okresie przed- werbalnym, gdy nie ma jeszcze mowy, a naturalnym systemem komunikowania są gesty.

 

Kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne)

Metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze, w ściśle określony sposób. Do kinesiotapingu wykorzystuje się plaster o elastyczności nie ograniczającej ruchów, rozciągający się tylko na długość. Taśma nie zawiera leków ani latexu, przez co nie daje odczynu alergicznego. Jest odporna na działanie wody, a dzięki falowemu utkaniu pozwala na przepływ powietrza.

Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych i w zależności od rodzaju, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie. Taping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej, ginekologicznej, onkologicznej.

 

Stymulacja wielozmysłowa

W Ośrodku Wczesnej Interwencji prowadzimy zajęcia grupowe zgodnie z programem „Odczuwam – patrzę – działam” M. Domagalskiej opartej na teorii integracji sensorycznej oraz na metodzie M. Frotig i D. Horne΄a – percepcji wzrokowej. Ćwiczenia te stanowią zintegrowany system oddziaływań angażujących wszystkie kanały zmysłowe - dzięki którym dziecko odbiera otoczenie. Pomagają dzieciom w rozwijaniu:

- umiejscowienia siebie w przestrzeni

- adekwatnego odbioru dotykowego

- umiejętności spostrzegania otoczenia

- skupienia uwagi

Zajęcia odbywają się w atmosferze uśmiechu i radości. Prowadzone w grupie rówieśniczej dają dodatkowe efekty ze względu na naśladownictwo i większą motywację.

Stymulację wielozmysłową stosujemy także podczas zajęć indywidualnych.

 

Sensoplastyka

Zajęcia z Sensoplastyki© w Ośrodku Wczesnej Interwencji mają formę zajęć grupowych. Sensoplastyka© to metoda wspierania rozwoju dziecka poprzez działania plastyczne stymulujące wszystkie zmysły i wspierające rozwój kompetencji społecznych.

Podczas zajęć ,,brudzimy się” samodzielnie przygotowując masy plastyczne i farby z produktów i barwników spożywczych. Dzięki temu mamy pewność, że użyte materiały są bezpieczne dla dzieci. Nie używamy produktów chemicznych ani kosmetycznych (gotowe farby, masy plastyczne, mydła). 

Cele warsztatów Sensoplastyki© to rozwój sensomotoryczny, poznawczy i społeczno – emocjonalny dziecka.

Na zajęciach dzieci dzięki kolorowemu brudzeniu:

 

 • poznają kolory, zapachy, faktury, smaki
 • rozwijają własną kreatywność i twórcze myślenie
 • wzmacniają wiarę we własne możliwości
 • uczą się współpracy z rówieśnikami
 • uwalniają naturalną ekspresje twórczą
 • czerpią satysfakcję z kreatywnego działania
 • uczą się samodzielności
 • doświadczają sukcesów w realizacji swoich pomysłów
 • uczą się rozpoznawać i wyrażać własne emocje

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI DO KOLOROWEGO BRUDZENIA SIĘ smiley

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420