Historia

Z historii Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana podejścia społeczeństwa do ludzi dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki temu niepełnosprawni, dotychczas zamknięci jedynie w obrębie własnych mieszkań i domów zaczęli pojawiać się na ulicach miast, w parkach  i wielu miejscach użyteczności publicznej. Społeczeństwo zaczęło bardziej dostrzegać i otwierać się na potrzeby tych osób. Wiele się wówczas zmieniło, także w Mielcu. W umysłach rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną szukających wsparcia we wzajemnych kontaktach  powoli dojrzewała myśl o stworzeniu miejsca, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mogliby otrzymać niezbędną terapię i opiekę. Wtedy to z inicjatywy kilkorga rodziców zrzeszonych w Kole Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo przy TPD starano się o utworzenie na terenie miasta Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Jednostka terenowa PSOUU – Koło w Mielcu została zarejestrowana w Zarządzie Głównym w marcu 1993 roku zrzeszając początkowo 10 członków (w chwili obecnej 89). Pierwszym przewodniczącym Koła został Pan Marian Kossowski, następnie funkcję tą pełnił Pan Marian Kokoszka oraz Pan Jacek Piechota (od 1997do chwili obecnej).

W niedługim czasie ogromna motywacja i zaangażowanie członków Stowarzyszenia  oraz wsparcie ze strony zarządu głównego  PSOUU w Warszawie, władz samorządowych miasta Mielca, w tym dyrektora MOPS Jana Burego przyczyniło się do powstania placówki dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Władze miasta przekazały na rzecz Stowarzyszenia w bezpłatne użytkowanie lokal po byłym żłobku przy ulicy Łukasiewicza 1c.

Po przezwyciężeniu wszystkich napotykanych  trudności z dniem 1 września 1993 roku w budynku przy ulicy Łukasiewicza  rozpoczął działalność Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy (obecnie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy) zapewniając edukację, terapię i rehabilitację dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia w wieku od 3 do 25 lat. Pierwszym Dyrektorem placówki została mgr Elżbieta Romańska, która była wówczas jedyną osobą posiadającą stosowne wykształcenie kierunkowe.  Od roku 1995 do kwietnia 2012 funkcję tą pełniła mgr Joanna Szadkowska. Kolejnym dyrektorem OREW-u była mgr Urszula Występek. Od październik 2018 ośrodkiem zarządza Pani Anna Makuch – Błaszkiewicz.

Zgromadzone przez lata funkcjonowania OREW-u doświadczenia oraz wiedza zrodziły pomysł powołania do życia kolejnej placówki, która objęłaby swą opieką najmłodszą grupę potrzebujących pomocy dzieci. W 2001 roku z inicjatywy dwojga fizjoterapeutów pracujących w ośrodku rozpoczął swą działalność Punkt Wczesnej Interwencji (obecnie Ośrodek Wczesnej Interwencji). Działalność tej placówki miała charakter konsultacyjno- terapeutyczny  obejmujący swą opieką dzieci od momentu urodzenia do 7 roku życia, dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego oraz z  zaburzeniami rozwoju psychoruchowego i ich rodziny.

Stowarzyszenie ciągle rozwijało swoją działalność - w grudniu 2005 roku, w odpowiedzi na wciąż zwiększającą się liczbę wychowanków OREW-u, dzięki staraniom ówczesnej Pani Dyrektor udało się otworzyć filię ośrodka  w budynku Szkoły Podstawowej  w Woli Pławskiej.

Koło PSOUU w Mielcu w kwietniu 2005 roku uzyskało osobowość prawną, a od listopada 2007 posiada status organizacji pożytku publicznego i prowadzi nieodpłatną działalność statutową.

Rok 2008 przyniósł kolejne ważne zmiany – placówki Stowarzyszenia zaistniały w nowych warunkach lokalowych. Władze miasta przekazały na potrzeby PSOUU Koło w Mielcu budynek po byłej Szkole Podstawowej z dużym ogrodem na peryferiach miasta przy ulicy Wojsławskiej. Po remoncie oraz modernizacji budynku nastąpiło przeniesienie siedziby Stowarzyszenia oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego oraz Punktu Wczesnej Interwencji (od września 2008 r. Ośrodka Wczesnej Interwencji). Kierownikiem OWI została mgr Barbara Bik.

Uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mielcu odbyła się 16 września 2008 i zbiegła się w czasie z obchodami 15-lecia powstania Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego.

Po przeniesieniu się do nowego budynku rozpoczął się okres  dynamicznego rozwoju placówek Stowarzyszenia. Oddano do użytku nowe sale rehabilitacyjne i pomieszczenie do hydroterapii. Bazę lokalową wyposażono w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia specjalistycznych zajęć. Zatrudniono nowych specjalistów oraz rozpoczęto zajęcia z dogoterapii oraz hipoterapii. Zakupiono dwa samochody przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych oraz rozpoczęto prace związane z adaptacją i modernizacją otaczającego  budynek ogrodu.

We wrześniu 2009 roku Stowarzyszenie poszerzyło swoją działalność o nową placówkę - Środowiskowy Dom Samopomocy. Głównym motywem powstania placówki było wypełnienie dotychczasowej luki i zapewnienie kontynuacji kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonej w pozostałych placówkach Stowarzyszenia. Wyzwanie kierowania placówką podjęły: Pani Zofia Gąska oraz Pani Teresa Pietruszka. Obecnie od 01.01.2020 roku dyrektorem ŚDS jest Pani Małgorzata Burghardt.

Nieustannie zwiększająca się ilość dzieci wymagających wczesnej specjalistycznej pomocy terapeutycznej spowodowała, że działalność dotychczas funkcjonującego Ośrodka Wczesnej Interwencji została wzbogacona o powołanie w 2010 roku Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, której dyrektorem została mgr Barbara Bik.

W kwietniu 2012 roku po 17 latach pracy w Stowarzyszeniu na stanowisku dyrektora OREW oraz wiceprzewodniczącej Zarządu PSOUU Koło w Mielcu złożyła rezygnację Pani Joanna Szadkowska, osoba pełna ekspresji i kreatywności, dążąca do ustawicznego rozwoju placówek Stowarzyszenia. Nowym dyrektorem została pani Urszula Występek.

W 2013r roku nowym dyrektorem Ośrodka Wczesnej Interwencji została pani Anna Łopata.

10 września 2013 roku odbyły się wybory nowego Zarządu PSOUU Koło w Mielcu. Nową Przewodniczącą została pani Ewa Bauer, Wiceprzewodniczącą – pani Regina Piechota. W skład Zarządu wchodzą ponadto:  pani Sabina Misiak - Sekretarz, pani Małgorzata Dudek – Skarbnik oraz członkowie: pani Anna Rokitowska, pani Jadwiga Występek i pani Ewa Sikora.    

19 września 2015 roku podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Elektorów dokonano zmiany PSOUU na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zmiana została zatwierdzona postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  z dnia 22 marca 2016r. PSOUU Koło w Mielcu zostało wpisane w KRS  pod nową nazwą PSONI Koło w Mielcu 10 stycznia 2017 roku.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu z dniem 1 stycznia 2018 roku rozpoczęło realizację projektu pt. „Dom Dziennego Wsparcia”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych i świadczonych w społeczności lokalnej (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 20 osób wielorako i głęboko niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami jednego z powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko–sędziszowskiego. Projekt skierowany jest także do opiekunów w/w osób, którzy wezmą udział w poradnictwie oraz szkoleniach.

01.12.2018 roku nastąpiło połączenie jednostek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego (OWI OREW) w jeden Podmiot Leczniczy – Ośrodek Wczesnej Interwencji, którego obecnie dyrektorem jest Pani Katarzyna Miłoś.

28.05.2019 roku dokonano wyboru nowego Zarządu PSONI. Nową Przewodniczącą została Pani Regina Piechota, Wiceprzewodniczącą – Pani Monika Krupa. W skład Zarządu wchodzą ponadto:  Pani Anna Rokitowska - Sekretarz, Pani Małgorzata Dudek – Skarbnik oraz członkowie: Pani Józefa Sosińska, Pani Iwona Padykuła i Pan Leszek Midura.

Od 01.09.2019 roku uruchomione zostało Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Wesoły Balonik, którym zarządza obecnie Pani Ewa Gurbała.

Koło PSOUU w Mielcu w czasie swej dotychczasowej długoletniej działalności na terenie miasta konsekwentnie rozwija się i doskonali swoje działania w celu zapewnienia dzieciom i osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom wszechstronnej, profesjonalnej pomocy przy zastosowaniu szerokiego zakresu nowoczesnych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Organizuje cykliczne imprezy dla rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - ogniska, zabawy mikołajkowe, andrzejkowe itd. Od lat współpracuje ze środowiskiem lokalnym organizując Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej. Jest założycielem sekcji „Promyczki miłości”. Ściśle współpracuje z Rejonowym Kołem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo organizując wspólne imprezy.  Wspiera pracowników placówek w ciągłym doskonaleniu zawodowym, umożliwia wprowadzanie w życie wielu pomysłów i nowych projektów. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie daje rodzicom możliwość wymiany doświadczeń, zapewnia pomoc psychologiczną w ramach psychoterapii indywidualnej i grupowej, dąży do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Działalność w grupie motywuje do walki o prawa osób niepełnosprawnych nawet na wyższych szczeblach organów administracji państwowej.

Ważne wydarzenia w PSONI Koło w Mielcu:

 

ROK

WYDARZENIE

1993

Jednostka terenowa PSOUU Koło w Mielcu została zarejestrowana w Zarządzie Głównym

1993

Rozpoczęcie działalności ORW

2001

Rozpoczęcie działalności Punktu Wczesnej Interwencji (obecnie Ośrodek Wczesnej Interwencji)

2005

Uzyskanie przez PSOUU osobowości prawnej

2007

Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

2009

Rozpoczęcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy

2015

Zmiana PSOUU na Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu

2018

Rozpoczęcie działalności DDW

2018

Połączenie jednostek organizacyjnych Podmiotu Leczniczego (OWI OREW) w jeden Podmiot Leczniczy – Ośrodek Wczesnej Interwencji

2019

Uruchomienie NPT Wesoły Balonik

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420