Nasze placówki

 

  • Ośrodek Wczesnej Interwencji

Ośrodek jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Pełni funkcję  diagnostyczno-konsultacyjno-terapeutyczną dla dzieci zagrożonych zaburzeniami procesu rozwojowego  lub  niepełnosprawnych. Pacjentami OWI są dzieci od momentu urodzenia do 7 roku życia. Placówka udziela kompleksowej pomocy terapeutycznej.

 

  • Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Wesoły Balonik”

NPT jest niepublicznym przedszkolem specjalnym przeznaczonym dla dzieci w wieku 3-9 lat z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

 

  • Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy

Ośrodek jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla wychowanków w wieku od urodzenia do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno - edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do ich stanu psychofizycznego i wieku. Ośrodek posiada 2 oddziały.

 

  • Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Działalność ŚDS opiera się na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Podnosi kompetencje społeczne podopiecznych związane z kontaktem z drugą osobą, grupą  i społeczeństwem.

 

  • Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Poradnia jest placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu mieleckiego. Oferuje kompleksową pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną dzieciom z deficytami rozwoju od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole. Warunkiem objęcia dziecka i rodziny pomocą w poradni jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

  • Dom Dziennego Wsparcia

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług opiekuńczych i świadczonych w społeczności lokalnej (w tym aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej) dla 20 osób wielorako i głęboko niepełnosprawnych, które ukończyły 25 rok życia i są mieszkańcami jednego z powiatów: mieleckiego, dębickiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, ropczycko–sędziszowskiego. 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420