Zapytanie ofertowe w postępowaniu prowadzonym na podstawie zasady konkurencyjności na „Dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby utworzenia DDW ul. Moniuszki 3 skrzydło B”

 1. Informacje o zamawiającym
 1. Zamawiającym jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec Tel: 175837417 Faks: 175837417 e-mail: zk.mielec@psouu.org.pl
 2. Osoba do kontaktu Adam Giszter tel 607 807 201
 3. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: Mielec, ul. Wojsławska 278 p. nr 1

 

 1. Tryb postępowania
 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., a także zgodnie z zgodnie z odpowiednimi dokumentami programowymi , z umową pomiędzy Zamawiającym a  Wojewódzkim Urzędem Pracy
 2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017r.  poz. 1579 ze zm.)
 3. Wszyscy Wykonawcy traktowani będą na równych prawach, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.
 4. Zamówienie jest finansowane ze środków w ramach konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

 1. Przedmiot  zamówienia
 1. Przedmiotem  zamówienia jest dostosowanie budynku i pomieszczeń na potrzeby utworzenia DDW ul. Moniuszki 3 skrzydło B. Inwestycja zlokalizowana na działce nr ewid. 2821/4 przy ul. Moniuszki w Mielcu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 6 do niniejszej SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określona wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5  do SIWZ.
 3. Realizując zamówienie Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania obowiązkowych oznaczeń. Szczegółowa forma i lokalizacja oznaczeń będzie uzgadniana z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy.
 4. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny kod CPV: 45000000 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

 1. Wszystkie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte w dokumentach wymienionych w ust. 2 mają przykładowy charakter, a wykonawca ma prawo każdorazowo przedstawić w składanej przez siebie ofercie produkt (materiał) bądź jego element równo ważny, o nie gorszych parametrach techniczno-użytkowych.
 2. W każdym przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 2 opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marek), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w takim zakresie i w taki sposób, aby gwarantowały wykonanie robót w zgodzie z dokumentacją, o której mowa w ust. 2.
 3. Ciężar udowodnienia, że materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres minimum 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca może zaoferować dłuży okres (o pełne okresy 12 m-czne), co będzie polegać ocenie w kryteriach oceny ofert zgodnie z pkt X.6.
 5. Wszystkie materiały, urządzenia, maszyny, narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia dostarcza i zabezpiecza Wykonawca.
 6. Wszystkie materiały, maszyny określone w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie wymaganych parametrów technicznych i technologicznych oraz standardów jakościowych.
 7. Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną przyszłego terenu budowy celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizja lokalna obiektu – po uprzednim kontakcie telefonicznym z  A. Giszter tel 607 807 201

 

 

 1. Terminy realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało wykonane do dnia 24.08.2018r.

 

 

SIWZ

zał nr 1 - 4 do SIWZ

zał nr 5 do SIWZ

projekt budowalny, kosztorysy

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420