INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: dowozu Beneficjentów projektu „Dom Dziennego Wsparcia” na zajęcia / usługi wsparcia realizowane w ramach projektu.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób                                                                           Mielec 30.01.2018

z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Mielcu

ul. Wojsławska 278

39-300 Mielec

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Zamawiający - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług dowozu uczestników projektu ,, Dom Dziennego Wsparcia”

Firma Usługowo – Handlowa EMEX UL. Mickiewicza 42, 39-300 Mielec

cena brutto: 59740,72 zł.(słownie złotych: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści  72/100

 

 

Uzasadnienie

 

Firma Usługowo – Handlowa EMEX UL. Mickiewicza 42, 39-300 Mielec nie podlega wykluczeniu z postępowania, spełnia kryteria określone w SIWZ, jej oferta nie podlega odrzuceniu i zaoferowała najniższą  cenę za wykonanie zamówienia. Zgodnie z kryteriami zawartymi w SIWZ  otrzymała największa ilość punktów - 100.

 

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia złożono 2 oferty.

1. MARKPOL –Transport Krajowy – Zagraniczny Marek Rzeźnik ul. Grunwaldzka 129, 39-300 Mielec

2. Firma Usługowo – Handlowa EMEX ul. Mickiewicza 42, 39-300 Mielec

 

POBIERZ DOKUMENT

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420