Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/2/2020/ZP) w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)zwanej dalej ustawą Pzp.

 

 

 

Szczegóły:

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejscowości i adresów (miejsc wskazanych)

 

Załącznik nr 2 - Wykaz dodatkowych planowanych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy

 

Załącznik nr 3 - Umowa o przewóz

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

 

Załącznik nr 6 – Formularz oferty

 

Termin składania ofert: 15.12.2020 godzina 10:45

 

 

Zapraszamy do składania ofert!

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420