Informacja o unieważnieniu

INFORMACJA

O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021” (znak sprawy PSONI/2/2020/ZP)

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 i pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania.

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta na realizacje zamówienia dotycząca Trasy nr 1 Powiat Mielecki, złożona przez Wykonawcę Firma Przewozowa Maciej Trzpis, Podleszany 238E

 

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Podczas oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa ujawniła braki w ofercie, a mianowicie:

 

  • Do formularza oferty stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie został załączony dokument z mapą z naniesionymi na nią miejscami wskazanymi i ustaloną przez oferenta trasą przejazdu obejmującą ilość kilometrów. Dokument ten jest wymagany zgodnie z Częścią X pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • W Formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie określono w pkt. 2 czasu podstawienia samochodu zastępczego. Informacja ta jest wymagana zgodnie z Częścią X punkt 1 podpunkt b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze powyższe wystąpiła przesłanka do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

 

  1. W przedmiotowym postępowaniu odrzucona zostaje oferta na realizacje zamówienia dotycząca Trasy nr 2 Powiat Mielecki oraz Trasy nr 3 Miasto Mielec złożona przez Wykonawcę Prywatna Komunikacja Samochodowa „JA-TRANS” Gawron Józef, Mielec ul. Kossaka 4/1

 

Odrzucenie oferty następuje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Podczas oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu komisja przetargowa ujawniła braki w ofercie, a mianowicie:

 

  • Do formularza oferty stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie został załączony dokument z mapą z naniesionymi na nią miejscami wskazanymi i ustaloną przez oferenta trasą przejazdu obejmującą ilość kilometrów. Dokument ten jest wymagany zgodnie z Częścią X pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • W Formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie określono w pkt. 2 czasu podstawienia samochodu zastępczego. Informacja ta jest wymagana zgodnie z Częścią X punkt 1 podpunkt b Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • W formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 7 nie wskazano informacji wymaganych do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – nie podano czy wykonawca jest mikro/małym lub średnim przedsiębiorcą.

Mając na uwadze powyższe wystąpiła przesłanka do odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj.

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”

 

W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. do dnia 15.12.2020r. godz. 10:45 wpłynęły 2 oferty od następujących Wykonawców:

 

  1. Firma Przewozowa Maciej Trzpis, Podleszany 238E
  2. Prywatna Komunikacja Samochodowa „JA-TRANS” Gawron Józef, Mielec ul. Kossaka 4/1

 

Jednakże oferty te zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (uzasadnienie odrzucenia ofert zamieszczono powyżej), dlatego postanowiono jak wyżej.

 

Mielec, 15 grudnia 2020r.

 

treść informacji.plik pdf

https://www.e-bip.org.pl/psonimielec/26943

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420