Zapytania ofertowe z dnia 09.07.2020r. na dowóz ŚDS

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro netto

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. Zamawiający

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Mielcu
z siedzibą przy ul. Wojsławskiej 278, 39-300 Mielec

 

 1. Opis usługi

 

1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „ Dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z miejsca wskazanego lub miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwóz podopiecznych z Środowiskowego Domu Samopomocy do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego w roku 2020 „ Przewóz odbywać się będzie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t. jedn.. Dz. U z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

2. Tryb zamówienia

 1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
 4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie Zamawiający poinformuje na swojej stronie internetowej lub drogą mailową wszystkich Wykonawców, do których skierowano wcześniej zapytanie ofertowe.
 5. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy,
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
 7. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

            3. Szczegółowy opis wykonywanej usługi

 

3.1. Przewóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu będzie obywał się ustaloną trasą na terenie miasta Mielca dwa razy dziennie tj. rano i po południu
w podanych godzinach.

3.2. Podopieczni (uczestnicy) Środowiskowego Domu Samopomocy rozpoczynają zajęcia bezpośrednio z terapeutami o godz. 8:00 i kończą o godz. 14:00.

3.3. Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem trasy, adresów (miejsc wskazanych) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu przewozów z powodu zmiany składu osobowego przewożonych uczestników.

3.5. Podczas przewozu Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób, w tym podczas wsiadania i wysiadania z samochodu oraz zobowiązany jest do udzielania pomocy przewożonym osobom podczas wsiadania i wysiadania oraz w pokonaniu barier architektonicznych.

3.6. Usługa przewozu realizowana będzie w dniach pracy placówki – Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu z siedzibą przy ul. Moniuszki 3 od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz wcześniej uzgodnionych dni zamknięcia placówki.

3.7. Wykaz dodatkowych planowanych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.8. Zamawiający przewiduje szacunkowe ilości kilometrów dla poszczególnej trasy wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3.9. Zamawiający zastrzega zmianę liczby kilometrów wynikającą ze zmiany ilości uczestników oraz ewentualnej zmiany położenia miejsc wskazanych. Każda zmiana trasy będzie uzgadniana
z Wykonawcą.

3.10. Wzór umów o przewóz wraz z umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

            4. Wymagania obowiązkowe:

 

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przewozu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2019.2140, t.j. z dnia 2019.11.06).

4.2. Posiadanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, minimum 9‑cio osobowego, z uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkoników itp.

4.3 Oferent zapewnia osobę pełniącą rolę opiekuna osób przewożonych, przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej do opieki na cały czas trwania przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy.

4.4. Każdy przewożony podopieczny oraz opiekun itp. będzie posiadał własne miejsce siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa.

4.5. Czas pobytu podopiecznych w dowozie nie może przekroczyć:

         a) dla trasy nr 4 – 90 minut,

4.6. Przedłożenie aktualnych dokumentów potwierdzających stan techniczny pojazdów wykorzystywanych  do realizacji zadania „Dowóz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z miejsca wskazanego lub miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz odwóz podopiecznych z ŚDS do miejsca zamieszkania lub miejsca wskazanego w roku 2020.”

 

            5. Warunki udziału w postępowaniu

 

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami  zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia,
 • będą dążyć do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

5.2 Wykonawca nie może być w żaden sposób kapitałowo lub osobowo powiązany z Zamawiającym.

5.3 Złożenie oferty do dnia 17.07.2020 roku do godziny 8:30  osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

6. Płatności

 

Płatność na rzecz Wykonawcy zostanie zrealizowana na podstawie faktury vat/rachunku wystawionego na podstawie wykazu przejechanych kilometrów , po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w terminie 21 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia: 20.07.2020 – 31.12 2020 roku

 

 1. Termin związania ofertą: 30 dni

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent powinien przygotować ofertę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 podając cenę netto oraz brutto (netto plus podatek VAT).

 

 1. Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

 

 1. Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych, tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia oferty

 

            1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 17.07.2020 roku do godziny 8.30 w siedzibie Zamawiającego: 39-300 Mielec, ul. Wojsławska 278 pokój nr 1 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego liczy się dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

            2. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

            3. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

            4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie zawierających wymaganych informacji lub załączników.

 

 1. Kryteria oceny ofert

 

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium:

 

Cena – 100 %

 

            2. Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie, ogłaszając kolejne jeśli cena najkorzystniejszej oferty przekroczy sumaryczną wartość środków przeznaczonych w budżecie Środowiskowego Domu Samopomocy na realizację usługi.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

 1. Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu 17.07.2020 roku o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie na stronie www.psouu.mielec.pl.
 3. Jeżeli przedsiębiorca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca

 

 1. Dodatkowe informacje

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Ewa Kozioł-Zielińska

Tel. 607 807 201

od godz. 7:00 do godz. 15:00

 

Załączniki:

 

 1. Szczegółowy plan dowozów z podanym wykazem miejsc wskazanych.
 2. Wykaz dodatkowych planowanych dni wolnych od pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy.
 3. Wzór umowy.
 4. Wzór oferty cenowej.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420