O nas

Z dniem 7 stycznia 2014 roku rozpoczęło swoją działalność Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ,,Jeżyk” jest to przedszkole specjalne. Mieści się ono przy ul. Wojsławskiej 278 w Mielcu. Organem prowadzącym jest Zarząd PSOUU Koło w Mielcu, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty z siedzibą w Rzeszowie.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełniony wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka). Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej o potrzebie kształcenia specjalnego na okres edukacji przedszkolnej.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku. Czynne jest
 w godz. 7.00 do godz. 18.00 zgodnie z odrębnym harmonogramem. Przerwy  w funkcjonowaniu placówki ustalane są przez Dyrektora za zgodą Zarządu Koła.

 Przerwa wakacyjna może trwać jeden miesiąc, a jej termin ustala Dyrektor po akceptacji Zarządu PSOUU Koło w Mielcu.

Czas nieodpłatnych zajęć wychowawczo – dydaktycznych przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie.

Ze względu na stopień niepełnosprawności dzieci uczęszczających do przedszkola zatrudnia się następujących nauczycieli i specjalistów:

 1. nauczycieli wychowania przedszkolnego
 2. pedagogów specjalnych/oligofrenopedagogów
 3. rehabilitantów/fizjoterapeutów
 4. terapeutę Integracji Sensorycznej
 5. logopedę/neurologopedę
 6. psychologa
 7. dogoterapeutę
 8. oraz innych specjalistów, w miarę potrzeb i możliwości.

Przedszkole realizuje treści edukacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dotyczące następujących sfer:

Ja ze samym sobą:
 

 • jedzenie
 • higiena
 • ubieranie się
 • potrzeby fizjologiczne
 • sygnalizowanie odczuć płynących z ciała
 • zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych
 • autoorientacja 


Ja i otoczenie:
 

 • ja jako członek rodziny
 • ja i moje przedszkole
 • ja w społeczeństwie
 • ja i przyroda
 • moje zdrowie
 • ja w chorobie
 • ja w świecie kultury i techniki
 • mój wolny czas

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne ,,Jeżyk” spełnia wymagania Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej i jest wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Mielca  Ewidencji Niepublicznych  Placówek Oświatowych pod nr2/2013.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420