Terapia

 

Ruch Rozwijający W. Sherborne

Zdaniem autorki metody: „wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad nim zapanować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi. Zaspokojenie tych potrzeb- dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi- jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu”.

  Weronika Sherborne w metodzie „Ruch Rozwijający” wyróżnia ćwiczenia, które wspomagają rozwój dziecka. Do nich należą:

- ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,

- ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu,

- ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą,

- ćwiczenia twórcze.

Ćwiczenia w/w można stosować w różnych formach:

- zajęcia indywidualne,

- zajęcia w parach,

- zajęcia dla całej grupy.

Ćwiczenia stosowane w tej metodzie opierają się na doświadczeniach ruchowych, intensywności i ciągłości doświadczeń. Mają one szczególne znaczenie dla rozwoju wszystkich dzieci, a szczególnie dla dzieci z zaburzeniami w sferze ruchowej, emocjonalnej i społecznej. W metodzie ruchu rozwijającego wykorzystuje się dotyk, ruch, ćwiczenia świadomości ciała i przestrzeni oraz wzajemne relacje (relacje „Z”, relacje „Przeciwko”, relacje „Razem”).

Terapia ręki

W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową całej kończyny górnej, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi.Praca Programem Terapii ręki odbywa się według określonego schematu (przywitanie, seria ćwiczeń manualnych i precyzyjnych oraz relaks).

Metoda Dobrego Startu

Metoda ta ma wielostronne działanie. Jej twórcy przekonani są o nierozerwalności psychiki i motoryki, dlatego skupili się na usprawnianiu i harmonizowaniu działania motoryki i psychiki za pomocą korekcji i kompensacji zaburzonych funkcji. Usprawniane są więc funkcje słuchowe, wzrokowe, dotykowo – kinestetyczno - ruchowe, co w konsekwencji prowadzi do ich integracji. Metoda rozwija percepcję i szybkość reakcji, wzmaga koncentrację i podzielność uwagi, rozwija wyobraźnię i pamięć, kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami, rozwija myślenie matematyczne, kinestezję, czucie pozycji i ruchów ciała bez kontroli wzroku, rozwija sprawność manualną i koordynację pracy obu rąk i nóg. Działa terapeutycznie na sferę emocjonalną i ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych dzieciom z różnymi dysfunkcjami.

Struktura zajęć prowadzonych tą metodą jest stała, ale w zależności od wzoru i piosenki, które są opracowywane podczas zajęć zmienia się treść poszczególnych zadań. Zajęcia powinny przebiegać w atmosferze zabawy. Dzieci pracując w grupie uczą się współdziałania, wykonywania poleceń, właściwego stosunku do prowadzącego zajęcia i kolegów, pokonywania trudności i nabierają wiary we własne możliwości.Metoda przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

 

Terapia Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

Sala Doświadczania Świata łączy w sobie dwa pozornie przeciwstawne cele –aktywizacji i relaksacji. Odpowiednie wyposażenie i postępowanie terapeutyczne pozwalają na równoczesne osiąganie jednego i drugiego, prowadząc do zdumiewających rezultatów.

 Podczas terapii w Sali Doświadczania Świata dziecko otrzymuje możliwość takiego przeżywania świata i  kontaktu z otoczeniem, których w codziennych warunkach nie jest w stanie przeżyć i nawiązać, z powodu występujących trudności i deficytów. Na podopiecznego spływają przemyślane, właściwe, profesjonalnie dostosowane  bodźce słuchowe wzrokowe, dotykowe, zapachowe i kinestetyczne.

Cele terapii w Sali Doświadczania Świata:

·         motywacja do samodzielnej aktywności i podejmowania decyzji

·         rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci sensorycznej

·         pobudzanie wielozmysłowe, identyfikacja bodźca

·         aktywizacja interakcji międzyludzkich, komunikacji

·         lepsze rozumienie otoczenia

·         wyciszenie, uspokojenie, odprężenie 

Przebywanie w Sali Doświadczania Świata jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka i wynosi od 5- 45 minut. To dziecko wybiera aktywność, rodzaj stymulacji która mu najbardziej odpowiada. Dziecko jest motywowane do podejmowania aktywności i wchodzenia w relacje odpowiednio dobranymi elementami otoczenia, które stanowią wyposażenie Sali.

    Elementy wyposażenia warunkują możliwości terapii, wpływają na skuteczność podejmowanych działań. Sala Doświadczania Świata funkcjonująca w naszym Ośrodku wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt. Podstawowe elementy wyposażenia:

·         basen z podświetlanymi piłeczkami, będący absolutną nowością, oprócz walorów klasycznego suchego basenu posiada możliwość świecenia bezbarwnych piłek w strumieniu zmieniającego się światła

·         łóżko wodne jest elementem stymulującym zmysł równowagi, daje poczucie sprawstwa doświadczania ciężaru i tworzenia mapy własnego ciała

·         kolumna bulgocząca, ścieżka świetlno- dźwiękowa, tablica kurantów, kaskada światłowodów, domek lustrzany, emiter zapachów, projektor przestrzenny dają praktycznie nieograniczone możliwości terapeutyczne uzależnione tylko od potrzeb podopiecznych

W Sali znajduje się również szereg innych urządzeń, które wzbogacają ofertę terapeutyczną czyniąc ją bardziej skuteczną i atrakcyjną.

Dogoterapia

Dogoterapia /kynoterapia/ to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio przeszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie.

Pies uczestniczący w zajęciach pełni ważną rolę edukacyjną: ułatwia pokonywanie oporu przed nawiązaniem kontaktu, eliminuje zachowania opozycyjne, rozwija zdolność dzieci do uczenia się. Towarzystwo psa, który jest niezwykle tolerancyjny, sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie. Pies towarzyszy mu w zabawach i w czasie ćwiczeń, okazuje zainteresowanie tym, co dziecko robi.

Pies jest przyjacielem i partnerem w zabawie. Jest powiernikiem dziecięcych tajemnic, cierpliwie wysłuchuje ich opowieści, można mu wyjaśnić wiele problemów i opowiedzieć o ważnych wydarzeniach. Dziecko w atmosferze całkowitej akceptacji ma możliwość pełnego wyrażania swoich uczuć.

Zajęcia z udziałem psa, prowadzone w formie zabawy, są dla dzieci czymś nowym i atrakcyjnym. Przez kontakt z nim dzieci doskonalą swoje umiejętności społeczne, kształtują wrażliwość. Gdy w zajęciach uczestniczy pies, dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie zadań sprawia im wiele radości.

Powody przemawiające za udziałem psa w terapii:

·         Pies nie ocenia – pies akceptuje.

·         Pies nie wyznacza reguł i granic- oczekuje, reaguje i na każdą próbę nawiązania kontaktu i na każdy sygnał do zabawy.

·         Pies nie oczekuje- pies daje.

·         Pies nie zabrania – pies pozwala. 

·         Pies nie stawia warunków- pies kocha nas bezwarunkowo.      

Hipoterapia

Hipoterapia jest  jedną z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych z użyciem zwierząt. Koński grzbiet doskonale nadaje się do wykonywania na nim ćwiczeń. Jest ciepły, łagodnie się kołysze, pozwala rozluźnić napięte mięśnie. Pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym lepiej koordynują ruchy rąk i nóg. W czasie jazdy na koniu wzór ruchów niezbędnych do poruszania się jest przenoszony poprzez ruch konia na miednicę jeźdźca. Przy wielokrotnych powtórzeniach poprawia się efektywność ruchów dziecka. Konieczność zachowania równowagi podczas jazdy konnej pobudza głęboko osadzone mięśnie, które nie są stymulowane podczas klasycznej rehabilitacji.

Jazda konna /hipoterapia:

·         służy rozciąganiu napiętych mięśni i redukuje spastyczność,

·         usprawnia kontrolę rąk, poprawia panowanie nad głową i tułowiem.

·         poprawia oddychanie i krążenie oraz stymuluje układ trawienny

·         pobudza zmysł dotyku, węchu, wzroku poprzez bliski kontakt z koniem, jego zapach, dźwięki przez niego wydawane

·          wpływa stymulująco na poszerzanie słownictwa biernego i czynnego związanego z wiedzą o koniu.

·         poprawia koordynację wzrokowo-ruchową.

Dzięki hipoterapii dzieci zamknięte w sobie, lękliwe nabierają zaufania do otoczenia. Wzrasta ich pewność siebie, lepsze postrzeganie własnej osoby i poczucie własnej wartości.Niezmiernie ważnym efektem hipoterapii jest radość odczuwana podczas zajęć hipoterapii.Na terenie ośrodka  posiadamy własną lonżownię dla koni.

Terapia karmienia

Terapię karmienia prowadzoną w Ośrodku Wczesnej Interwencji oferujemy zarówno w formie zajęć indywidualnych jak i grupowych. Polega ona na odpowiedniej stymulacji funkcji pokarmowych oraz zapobieganiu ukształtowaniu się złych wzorców w jedzeniu. Usprawniamy zaburzone funkcje : ssania, gryzienia, żucia i połykania. Stymulujemy zmysł dotyku oraz smaku. Udzielamy rodzicom instruktażu dotyczącego prawidłowego pozycjonowania podczas karmienia.

SI

Integracja Sensoryczna polega na uporządkowaniu oraz właściwej interpretacji informacji odbieranych z różnych układów i wykorzystywaniu ich w celu uzyskania odpowiedniej reakcji. Podczas terapii integracji sensorycznej odbywa się stymulacja procesów ośrodkowego układu nerwowego. Stosowane ćwiczenia dobrane są do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Podczas terapii nie uczy się wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez wzorce ruchowe powoduje się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych.

W terapii Integracji Sensorycznej wykorzystywane są specjalne huśtawki, platformy, hamaki, belki, równoważnie, trampoliny, pochylnie, beczki i deskorolki terapeutyczne.

Systematycznie prowadzona terapia znacznie usprawnia i przyśpiesza rozwój dziecka w różnych sferach. Terapia SI może być prowadzona równolegle z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych.

 

Poranny krąg - stumulacja polisensoryczna , według pór roku

Metoda stymulacji polisensorycznej według pór roku polega na pobudzaniu wszystkich zmysłów dziecka za pomocą symboli podstawowych, których źródłem jest świat przyrody.

Są to takie symbole jak: żywioły, barwy, zapachy, smak, wrażenia dotykowe i termiczne, które przyporządkowane zostały określonej porze roku.Symbole te zmieniają się cyklicznie w zależności od pory roku, stąd nazwa metody.

Cele metody:

1.         Stymulacja wielozmysłowa połączona z rytualizacją czynności.

2.         Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, któremu służy utworzenie kręgu i ten właśnie rytuał, którego reguły są wychowankom dobrze znane. Każdy element porannego kręgu staje się z czasem dla dziecka przewidywalny, a więc bezpieczny.

3.         Komunikacja na poziomie niewerbalnym opierająca się głównie na języku znaków
 i symboli.

4.         Prowokowanie komunikacji na poziomie werbalnym.

5.         Inicjowanie i podtrzymywanie kontaktu wzrokowego z dzieckiem.

 

Metoda Marii i Christophera Knillów

Programy aktywności noszą tytuły: „Świadomość ciała”, „Kontakt i komunikacja”.

Celem programów Knillów jest pomoc w uzyskaniu wiedzy dotyczącej: ciała jako całości, poczucia części ciała oraz faktu, że różne części ciała możemy używać w różny sposób.

Ponadto proponowane przez Knillów programy stanowią ramy, dzięki którym rozwija się kontakt społeczny; ruch i zabawa są sposobem na wywołanie i ustrukturalizowanie uwagi dziecka.

Programy Knillów mogą być stosowane jako metoda:

- przywracająca doznania zmysłowe trenowane w życiu płodowym,

- służące poznaniu własnego ciała i umożliwiająca kontakt z otoczeniem,

- pobudzająca dzieci głębiej niepełnosprawne intelektualnie do aktywności i współdziałania aktywizująca dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,

- diagnostyczna i usprawniająca w terapii dzieci nieharmonijnie rozwijających się, z trudnościami w nauce,porządkująca zachowania dzieci niedostosowanych społecznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420