Pracownik socjalny

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Nasz Drugi Dom” mogą korzystać z pomocy oraz wsparcia pracownika socjalnego. Zakres obowiązków pracownika socjalnego  obejmuje min.:

 • Wizyty  w środowisku zamieszkania uczestników- pozyskiwanie informacji dotyczących nowych podopiecznym od ich rodziców /opiekunów. Uzyskiwanie informacji na temat funkcjonowania podopiecznych w środowisku rodzinnym, w celu wykonywania czynności związanych z planowaniem pomocy oraz wykonywaniem działań na rzecz uczestników w ŚDS.
 • Kontakty i współpraca z placówkami pomocy społecznej na poziomie miasta i gmin -monitorowanie trudnych sytuacji (GOPS-y, MOPS-y, DPS-y, PCPR i inne)
 • Kontakty i współpraca z rodzicami/opiekunami.
 • Praca socjalna z uczestnikami, prowadzenie poradnictwa o formach pomocy, wsparcia.
 • Udzielanie informacji, wskazówek  i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, urzędowych i socjalno – bytowych uczestników.
 • Pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie  kontaktów, ze środowiskiem.
 • Kompletowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji socjalnej uczestników.
 • Prowadzenie treningów umiejętności społecznych.
  Udział w zebraniach Zespołu Wspierająco – Aktywizującego, celem omówienia programu oddziaływań wspierająco – aktywizujących, oraz indywidualnych przypadków.
 • Pozyskiwanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych na rzecz pracy z uczestnikami ŚDS.
 • Współpraca z wszystkimi wymienionymi w rozporządzeniu o środowiskowych domach samopomocy instytucjami, podmiotami, urzędami itd.

Pracownik socjalny jako członek zespołu aktywizująco - wspierającego regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, oraz poprzez samokształcenie. Swoimi działaniami dąży do przywracania harmonii w życiu uczestników; poprawę pozycji społecznej; prowadzi działania ochronne przed wykluczeniem  oraz wzmacniające  akceptację społeczną.  Regularne i bieżące kontakty ze środowiskiem rodzinnym sprawiają, że wzajemna współpraca rodzi obustronne zrozumienie, a także pomaga we wczesnym diagnozowaniu i zażegnywaniu trudnych sytuacji.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420