Terapeuta Zajęciowy

Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Nasz drugi dom” zatrudnia obecnie siedmiu  terapeutów zajęciowych, którzy przeprowadzą zajęcia wspierająco – aktywizujące w czterech pracowniach terapeutycznych tj.: artystycznej, komputerowej, kulinarnej oraz technicznej. Wszyscy terapeuci zajęciowi posiadają wszelkie kompetencje oraz wykształcenie uprawniające do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ale co ważniejsze są prawdziwymi pasjonatami w tej dziedzinie. Empatia, szacunek, współdziałanie, zaangażowanie, chęć rozwijania swoich umiejętności oraz troska o dobro podopiecznych, stanowią fundament pracy naszych terapeutów. Terapeuci zajęciowi odgrywają bardzo ważną rolę w procesie terapeutycznym,  profilaktyce opieki zdrowotnej i promowania uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Zawsze chętnie służymy swoją radą, pomocą, a także konkretnym działaniem rodzicom oraz opiekunom naszych uczestników,
a ich optymalne funkcjonowanie, zdrowie i bezpieczeństwo stanowią dla nas priorytet. Jednym z naszych podstawowych założeń jest przekonanie, iż zajęcia oraz świadomość uczestnictwa w nich stanowią przepustkę do lepszej jakości życia. Nasza praca jest kompleksową interwencją, która koncentruje się na umożliwieniu uczestnikom osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu ich funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Terapeuta Zajęciowy podlega bezpośrednio dyrektorowi ŚDS.

 

Terapeuta Zajęciowy organizuje i prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczestnikami przy wykorzystywaniu różnych technik, form i sposobów działalności twórczej i naprawczej - adekwatnie do możliwości, umiejętności oraz chęci uczestników i potrzeb placówki.

 

Do obowiązków Terapeuty Zajęciowego w szczególności należy:

 1. Dokładne poznanie stanu zdrowia uczestników, rodzaju i stopnia występujących niepełnosprawności, zaburzeń oraz współistniejących schorzeń.
 2. Opracowanie wielowymiarowej diagnozy funkcjonalnej uczestnika oraz indywidualnego i grupowego programu wspierająco - aktywizującego (ich realizacja oraz modyfikacja według potrzeb).
 3. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych.
 4. Aktywizacja uczestników, z czynnym udziałem w usprawnianiu poprzez wykonywanie działań i czynności odtwórczych, twórczych, wykonywanych indywidualnie i w zespole, z możliwością realizacji propozycji własnych uczestników (tych kwalifikujących się do realizacji).
 5. Właściwy dobór dziedzin, technik, metod do szeroko rozumianych zdolności twórczych uczestników i możliwości placówki.
 6. Motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach lub odkrywania własnych zdolności i talentów.
 7. Ścisła współpraca z całym zespołem, z uczestnikami i ich opiekunami a w razie potrzeby ze specjalistami metodycznymi oraz innymi placówkami i instytucjami.
 8. Monitorowanie przebiegu oraz ocena efektów prowadzonej terapii, zajęć wspierająco - aktywizujących.
 9. Wprowadzanie nowych, interesujących elementów do terapii zajęciowej zapobiegających wystąpieniu u uczestników poczucia nudy czy monotonii zajęć.
 10. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej uczestników.
 11. Systematyczne pogłębianie ( lub zdobywanie nowej) wiedzy i umiejętności, potrzebnych do profesjonalnej realizacji zadań, poprzez korzystanie z różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego, mogących podnieść jakość świadczonych usług.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420