O nas

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne w parterowym skrzydle budynku PSNI Koło w Mielcu.

 

Dom funkcjonuje  w oparciu o Statut, Regulamin, Program Działalności oraz Plan Pracy (na każdy rok), uzgadniany z Wojewodą Podkarpackim, zatwierdzany przez jednostkę prowadzącą - PSONI Koło w Mielcu oraz zlecającą – Starostwo Powiatowe w Mielcu.

 

ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego. Jest domem typu A, B, C i D.

 

TYP A - obejmuje osoby przewlekle psychicznie chore

 

TYP B – osoby upośledzone umysłowo

 

TYP C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

 

TYP D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

ŚDS obejmuje wsparciem osoby, które wymagają pomocy w życiu, w środowisku rodzinnym i społecznym.  

 

Głównym założeniem pracy wspierająco - aktywizującej oraz terapeutycznej prowadzonej w ŚDS, jest takie oddziaływanie na osoby niepełnosprawne intelektualnie, aby uzyskały szeroko rozumianą samodzielność i niezależność, przekładającą się na wzrost jakości życia a nawet możliwość podjęcia pracy.  Ponadto podejmowane działania mają na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, dbania o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczności.

ŚDS poprzez świadczone usługi zapewnia właściwe traktowanie, komunikację i relacje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, oparte na szacunku, partnerstwie, akceptacji, indywidualnym podejściu, poczuciu tożsamości, oraz zachowaniach odpowiednich do wieku, tworzeniu warunków do szeroko rozumianego rozwoju. 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420