Warunki przyjęcia

Osoby zainteresowane (lub ich opiekunowie)  ubiegające się o umieszczenie w ŚDS na pobyt dzienny, składają wnioski do ośrodków pomocy społecznej, właściwych ze względu na miejsce swojego zamieszkania, dołączając:

 

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych; (wzór zaświadczenia do pobrania znajduje się w zakładce „pliki do pobrania”),

 

  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS, wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie; (wzór zaświadczenia do pobrania znajduje się w zakładce „pliki do pobrania”), 

 

  • orzeczenie o niepełnos0prawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (o ile dana osoba takie posiada).

         

Osoba może być skierowana do domu prowadzonego przez inną gminę lub inny powiat niż gmina lub powiat właściwe ze względu na jej miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego.

MOPS/GOPS przesyła do Starosty Powiatu Mieleckiego wymienione dokumenty wraz z rodzinym wywiadem środowiskowym. Skierowanie do ŚDS następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Termin przyjęcia do ŚDS  ustalany jest na podstawie  porozumienia osoby kierowanej lub jej opiekuna z dyrektorem domu.

 

W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do ŚDS, decyzję wydaje się na czas określony - nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to okres konieczny do dokonania wielowymiarowej diagnozy funkcjonalnej uczestnika przez zespół wspierająco – aktywizujący oraz oceny możliwości zaproponowania tej osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego, daną osobę kieruje się do ŚDS na czas określony, uzgodniony z dyrektorem domu, niezbędny do realizacji tegoż planu.         

 

Okres, na jaki osoba została skierowana do ŚDS, może być przedłużony, w szczególności:

  • w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego,

 

  • okresowego braku możliwości skierowania do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatów terapii zajęciowej,

 

  • braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

 

Przed przyjęciem osoby do ŚDS, dyrektor domu lub osoba przez niego wskazana, przekazuje osobie kierowanej i jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu.

 

Informuje o obowiązku zapoznania się z odpowiednimi dokumentami (Statut, Regulaminy, Programem itd.) oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do realizowania przez podopiecznego ofert aktywności w ŚDS.


Zbiera też dodatkowe informacje dotyczące kandydata na uczestnika i jego sytuacji rodzinnej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu
Ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec, tel/fax: 17 583 74 17; 17 586 35 22; 17 583 97 16
NIP: 817-18-84-895, Regon: 180694388, KRS: 0000232950
PKO BP SA Oddział w Mielcu 23 1020 4913 0000 9102 0052 9420